Globale Seniorer

Seniorpolitisk gruppe

Senest opdateret 27-03-2024

Arbejdsgrundlag for Seniorpolitisk gruppe i Globale Seniorer

I Seniorpolitisk gruppe arbejder vi med bæredygtig seniorpolitik i et verdensmålsperspektiv.

Vi fokuserer på ældres forhold og rettigheder, internationalt og i Danmark. Målet for gruppen er at bidrage til at sikre ældres rettigheder globalt. En af aktiviteterne i gruppen er at støtte op om FN’s arbejde om en international konvention for ældre. Det gør vi i et bredt samarbejde med danske ældreorganisationer ved at rejse debat og påvirke de danske myndigheder.
Gruppen mener, at Globale Seniorer har en vigtig rolle med at påpege ældres udfordringer og rettigheder internationalt og arbejde med seniorer som målgruppe. Samtidig arbejder gruppen med at advokere for ældres muligheder i forhold til Verdensmålene.
Vi har gennem 3 år haft et samarbejde med 2 russiske civilsamfundsorganisationer, der også arbejder med ældre menneskers forhold og rettigheder i Rusland. Til trods for krigen har vi fortsat samarbejdet og vi har nu etableret en ”Dansk- Russisk klub”, hvor vi på Zoom har dialogmøder med russiske pensionister. Vi udveksler tanker om interesser og familieforhold og om ændringer i familiestrukturen. Vi ønsker at oprette en lignende ”klub” med pensionister fra Litauen. Dette samarbejde vil blive fulgt op af en besøgsrejse i Litauen.

Hvad laver vi, og hvordan kommer du med i arbejdet?

I Globale Seniorer indtager emnet ældres vilkår og rettigheder en særlig placering.
Ældre er i mange samfund og internationale sammenhænge en gruppe, hvis forsørgelsesvilkår og sociale rettigheder er særligt presset og truet under globaliseringen.

I seniorpolitisk gruppe kan vi
• Studere og diskutere med hinanden og blive klogere på udfordringerne for ældre i verden.
• Oplyse og skabe debat om ældres vilkår globalt, rejse politiske krav og advokere for at forbedre ældres forhold og styrke vores rettigheder.
• Afholde dialogmøder med pensionister i Rusland og i Litauen.
• Vi samarbejder bredt og har løbende kontakt til Ældre Sagen, Danske Seniorer, Global Pro i Sverige, samt ældreorganisationer i Finland og Rusland. Globale Seniorer er medlem af paraplyorganisationen Help Age International samt af EURA. Her udover er Globale Seniorer som organisation akkrediteret FN`s OEWG on ageing.
Ældre i den 3. alder
I de udviklede lande sætter vi især fokus på forholdene for ældre i den 3. alder, hvor vi endnu er raske, mobile og på toppen af vores kapacitet i forhold til erfaring og viden. Vi arbejder mod alderisme og mod diskrimination på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, og vi arbejder for at få anerkendt det store samfundsmæssige arbejde som ældre udfører.
‘Leave No One Behind’
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid, arbejder vi for større lighed for ældre. Både mellem ældre og andre befolkningsgrupper og mellem forskellige grupper af ældre i de enkelte lande. Parolen er: ‘Leave No One Behind’!
I Danmark findes der grupper af ældre, hvis arbejdsmarkedspension eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet betyder at uligheden vokser. Hvad kan vi gøre ved det nationalt og internationalt?
Vi sætter også fokus på digitalisering og de udfordringer, det giver os i dagligdagen. Vi vil stille krav til større brugerinddragelse og respekt for ældres udfordringer.
Globale Seniorer er medlem af den danske ‘Leave No One Behind Koalition’.

For en FN ældrekonvention
I FN er der for 12 år siden startet et arbejde for at vurdere, om ældres beskyttelse af konventioner er
tilstrækkelig og dækkende. I den sammenhæng arbejder vi for et forslag til en særlig FN ældrekonvention. Det er særligt vigtigt at advokere for det synspunkt, fordi den danske regering har valgt ikke at støtte et forslag om en ældrekonvention.

Er du interesseret i at være med?
Alle Globale Seniorer, kan tilslutte sig temagruppen. Vi er interesseret i at få flere hænder til de mange opgaver, som vi synes er både spændende og vigtige.

Planlagte aktiviteter i Seniorpolitisk gruppe i 2024/25
  • Fortsat deltagelse i det internationale ”Leave no one behind” samarbejde med udgangspunkt i den danske LNOB Coalition.
  • Fortsat aktiv medvirken til at påvirke arbejdet i FN’s Open Ended Working Group, OEWG, on Aging.
  • Fortsætte vores dialogprojekt ”Åbent Europa” med en virtuel dialog ældre til ældre med henholdsvis ældre i Skt. Petersborg, Rusland og Vilnius, Litauen.
  • Planlægning og gennemførelse af studierejse til Vilnius 16. – 25. september 2024.
  • Bidrage til GS’ planlægning og gennemførelse af EURAG Konference i København i april 2025.
  • Seniorer og bæredygtige byer – Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. I gruppen har vi lagt ud med et særligt fokus på boligpolitik – særligt boformer og boliger for ældre.
  • Nyt december fællesmøde i Globale Seniorer (+ Gløgg). Emnet kunne være boligpolitik eller et møde der forholder sig til aktuelle udfordringer i ældrepolitikken set i lyset af ny ældrelov og nye modeller for organisering af sundhedsvæsnet.
  • Fortsat samarbejde med ældreorganisationerne i København. Vi ønsker et fokus for samarbejdet ligger på ”Byen for alle aldre”, på implementeringen af ældreloven og på kommunalvalget i 2025.
 
Kontakt: Elsebeth Melgaard, elsebethmelgaard@outlook.dk og Susanne Danielsen, sis12sus@yahoo.ca