Globale Seniorer

Ældrepolitisk gruppe

Senest opdateret 22.03.2023

Ældrepolitisk gruppe fokuserer på ældres forhold og rettigheder, internationalt og i Danmark. Målet for gruppen er at bidrage til at sikre ældres rettigheder globalt. En af aktiviteterne i gruppen er at støtte op om FN’s arbejde om en international konvention for ældre. Det gør vi i et bredt
samarbejde med danske ældreorganisationer ved at rejse debat og påvirke de danske myndigheder. Gruppen mener at Globale Seniorer har en vigtig rolle med at påpege ældres udfordringer og rettigheder internationalt da ingen danske udviklingsorganisationer har ældre som målgruppe. Samtidig arbejder gruppen med at advokere for ældres rettigheder i forhold til Verdensmålene.

Vi har gennem 3 år haft et samarbejde med 2 russiske civilsamfundsorganisationer, der også
arbejder med ældre menneskers forhold og rettigheder i Rusland. Til trods for krigen har vi fortsat
samarbejdet og vi har nu etableret en ”Dansk- Russisk klub”, hvor vi på Zoom har dialogmøder
med russiske pensionister. Vi udveksler tanker om interesser og familieforhold og tanker om
ændringer i familien. Vi ønsker at oprette en lignende ”klub” med pensionister fra et af de Baltiske
lande, f.eks. Litauen. Dette samarbejde kunne følges op af en besøgsrejse i Litauen.

Hvad laver vi, og hvordan kommer du med i arbejdet?

I Globale Seniorer indtager emnet ældres vilkår og rettigheder en særlig placering.
Ikke kun fordi vi er et netværk af ældre, men også fordi ældres forhold i et internationalt perspektiv
har en meget beskeden placering i andre civilsamfundsorganisationer.


Ældre er i mange samfund og internationale sammenhænge en gruppe, hvis forsørgelsesvilkår og
sociale rettigheder er særligt presset og truet under globaliseringen. Ældre var særlig hårdt ramt
under corona-krisen, både med hensyn til adgang til sundhed i udviklingslande, men også i forhold
til at kunne forsørge sig selv. I Ukraine er de ældre borgere særlig udfordrede, da de ikke kan eller
ønsker at flygte og derfor overlever under svære kår. Samtidig er ældre en gruppe borgere, som i de
fleste samfund har meget ringe politisk indflydelse.

I Ældrepolitisk gruppe kan vi

– Studere og diskutere med hinanden og blive klogere på udfordringerne for ældre i verden,
– oplyse og skabe debat om ældres vilkår globalt,
– rejse politiske krav og advokere for at forbedre ældres forhold og styrke vores rettigheder og
– afholde dialogmøder med pensionister i Rusland og de Baltiske lande

– Vi samarbejder bredt og har løbende kontakt til Ældre Sagen, Danske Seniorer, Global Pro i
Sverige, samt ældreorganisationer i Finland og Rusland. Globale Seniorer er medlem af
paraplyorganisationen HelpAge International samt af EURAG.

Ældre i den 3. alder
I de udviklede lande sætter vi især fokus på forholdene for ældre i den 3. alder, hvor vi endnu er
raske, mobile og på toppen af vores kapacitet i forhold til erfaring og viden. Vi arbejder mod
diskrimination på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, og vi arbejder for at få anerkendt det store
samfundsmæssige arbejde som ældre udfører.

Leave no one behind
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid, arbejder vi for større lighed for
ældre. Både mellem ældre og andre befolkningsgrupper og mellem forskellige grupper af ældre i de
enkelte lande. Parolen er: Leave no one behind!

I Danmark findes der grupper af ældre, hvis arbejdsmarkedspension eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet betyder at uligheden vokser. Hvad kan vi gøre ved det nationalt og internationalt?

Vi sætter også fokus på digitalisering og de udfordringer, det giver os i dagligdagen. Vi vil stille
krav til større bruger-inddragelse og respekt for ældres udfordringer.
Globale Seniorer er medlem af den danske Leave no one behind Koalition.

For en FN ældrekonvention
I FN er der for 12 år siden startet et arbejde for at vurdere, om ældres beskyttelse af konventioner er
tilstrækkelig og dækkende. I den sammenhæng arbejder vi for et forslag til en særlig FN ældrekonvention. Det er særligt vigtigt at advokere for det synspunkt, fordi den danske regering har valgt ikke at støtte et forslag om en ældrekonvention.

Er du interesseret i at være med?
Alle Globale Seniorer, kan tilslutte sig temagruppen. Vi er interesseret i at få flere hænder til de mange opgaver, som vi synes er både spændende og vigtige.

Planlagte aktiviteter i Ældrepolitisk gruppe i 2023/24

  • At bidrage til Leave No One Behind aktiviteter og rapportskrivning
  • Afholde 1 dialogmøde med russiske pensionister hvert kvartal
  • Starte samarbejde med pensionister i Litauen mhp zoom-møder og evt. besøgsrejse til
    Litauen
  • At deltage i HelpAge’s Europe Networks arbejde efter behov

     Kontakt: Maria Justiniano
     Email: massif2013@gmail.com