Globale Seniorer

Referat fra Kommunikations team møde 23-10-2023, 10.00-12.30

Sted: Hyrdinden, Byens Hus, Hellerup

Tilstede: Helle, Ulla, Povl Anker, Kurt,  Asbjørn (ref)

1  Opfølgning på referat fra sidste møde 21.aug.2023

Hjælpetekster udarbejdet af Helle ligger klar. Afventer de sidste ændringer, review af Kurt og test af brugen af elementor ved oplægning.

Ansvar for opdatering af  “Hjælp” fremadrettet:

  • Web redaktionen:  Pkt 1, 3, 4 og delt 5 med teknik
  • Teknik: 2 og 5 samt delt 5 med redaktionen

Opdatering af Temagruppers tekster:  Anbefales Generel information lægges på siden, mens tekst som års program lægges i PDF og tilgås via link fra den generelle information. Web redaktionen skriver vejledning.

Gennemgang af “Arrangør” og “Mødested” under begivenheder for at lue dubletter ud og udfylde evt manglende felter, aktion web redaktion. Fejlmelding web_red@globaleseniorer.dk sender ikke ud til redaktionen, Kurt og Ulla skal på liste, Aktion Asbjørn.

Medlemslister, der er to sæt Peters og hjemmesidens. Medlemmer skal melde sig til to steder. Forslag Peter sender mail med nye medlemmer i lind strøm til webred og teknik lægger op.

2 Opfølgning fra bestyrelsens møde

2.1  Bestyrelsen må klargøre hvorfor og hvilke møder der skal betale 25kr. Pt er det uigennemskueligt og forvirrende. Aktion Kurt/Nina W

Der gøres opmærksom på at arrangører selv vælger 0, 25 eller andre beløb ifm deres møder nederst på  “opret begivenheder”

2.2 Brug af autogenererede mails fra hjemmesiden

Handlede mere generelt om ibrugtagning af vores intranet. Vi har sprunget lidt hurtigt frem til at åbne generelt. Der er måske nogle fejl, og i hvert fald manglende erfaring med brugen. Dette fører hurtigt brugerne til de hurtige konklusioner: “Dette kan slet ikke bruges.”  Derfor enedes vi om at Kun nogle få dedikerede grupper går videre (Kommunikationsteam, Ældre politiske gruppe). (husk at orientere teknik om evt fejl/uhensigtsmæssigheder, så vi kan finde løsninger)

(I den sammenhæng tryk på FIL ovenfor og print ud!)

2.3 Velkomstbrev

Ret og aktion i henhold til ovenstående flow for til Peter HP. Aktion Kurt

3 Opfølgning på tovholdermødet

3.1 Adgang til mødetilmeldinger mm

Indtil der er en automatisk løsning på fremsendelse af deltagerlister til møder, fremsender Asbjørn mindst 2 gange om ugen til forside annoncerede møders arrangører.  Mail adresser på tilmeldte indgår allerede i adresselisterne.  Aktion Asbjørn

3.2 Betaling og Mobile pay

Tekst om mobile betaling indsættes i begivenhedernes hovedtekst, f.eks.: “Husk at tilmelde dig på hjemmesiden, når du er logget ind, og betale 25kr til Kaffe/te mm. på mobile pay: box18276”

3.3 Mulighed for tilmeldingsfrist

Der er mulighed for at åbne/lukke billetsalg under billet del af begivenhedsopsætning. Den er dog ikke synlig for mødedeltagere.

Derfor hvis der er en sådan deadline fra tilmeldinger må det stå i hoveteksten, F.eks.: “Tilmelding og betaling skal ske inden dato“.

3.4 Dobbelt tilmeldinger

Vi åbnede på et tidspunkt for at ikke in loggede kunne melde sig til møder. Det betyder at de næste gang de kommer ind på mødet ikke kan se, at de allerede er tilmeldte, i modsætning til in loggedes registreringer. Når arrangørerne løbende får tilmeldingslister, bør de kontakte dobbelt tilmeldinger for afklaring. De må være den pædagogiske tilgang.

4. Redaktionsgruppen

Web-red  mailadressen distribuerer tilsyneladende ikke til de enkelte web-red medlemmer. Kurt og Ulla skal også modtage mail adresseret til web-red. Asbjørn ser på dette

Liste med prioriterede teknik indsatser efterspurgtes, Aktion teknik.

Billeder er lidt forskellige formater, redaktionsgruppen er opmærksom på dette.

5. Billedgruppen

Der blev givet en status på forbedringer til søgning efter relevante billeder. Der kommer en anbefaling til hvordan det skal gøres fremover når nye billeder lægges op.

6. Teknik

Løbende vedligehold: Opgradering af WP, og diverse plugins (program stumper) tager en del tid og kun screening af synlige fejl er muligt. Derfor er det vigtigt at fejl/mangler sendes til teknik (web-red), når det opleves. Kun derved kan vi fjerne brugeres fejlhåndtering og koncentrere os om egentlige program fejl.

7. Næste møde: 14.dec kl 10-12.30 i Byens hus. Aktion PAA

8 Evt.

Som nævnt har Henrik Døcker efterspurgt mere information fra GS. Dette er vel et emne for bestyrelsen, Kurt?

AA, 24.10.2023