Globale Seniorer

Generalforsamling 2022
- bilag og dokumenter

Kære medlem!

Her følger invitationen til at deltage i Globale Seniorers 9. generalforsamling, der afholdes:

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 10 – 14
i 3F Chaufførernes mødesal, Svanevej 22, 2400 København NV

Den sidste generalforsamling blev pga. Corona’en helt ekstraordinært afholdt i september 2021. Denne generalforsamling dækker derfor perioden fra september 2021 til marts 2022.

Temaet for generalforsamlingen er:
Globale Seniorer i fremtiden – udfordringer og perspektiver

I bestyrelsen synes vi, at der nu bl.a. på baggrund af erfaringerne under Corona-nedlukningerne – kan være et behov for en intern debat om, hvad vi vil med Globale Seniorer fremover.

Det betyder, at der ikke vil være noget eksternt oplæg på generalforsamlingen, men at bestyrelsen i stedet vil lægger op til en intern debat om temaet.

Klogere sammen – og hvad så?
Skal vi også blive bedre til at handle sammen?

Generalforsamlingens dagsorden
Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden, der følger vedtægternes paragraf 7:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Beretning
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Handlingsplan og indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
 9. Eventuelt

Debatten om temaet er placeret som indledning til punkt 7.
Der vil blive en halv times frokostpause, hvor der serveres sandwiches.

Deltagelse og stemmeret
Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen.

Vi skal minde om, at for at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2022 og have været medlem i mindst 3 måneder. Hvis du ikke har fået betalt dit kontingent for 2022 opfordrer vi dig til at gøre det inden generalforsamlingen. Kontingentet er på 250 kr. årligt og kan indbetales til konto 5301 – 0256173.

Tilmelding
Af hensyn til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, beder vi om forhåndstilmelding. Tilmeldingen bedes foretaget online på linket herunder og sidste frist er: tirsdag den 15. marts.

Online tilmelding

Valg til bestyrelse og revisor
Bestyrelsens sammensætning og valg er beskrevet i vedtægternes § 8.

 • Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, tre ordinære bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter.
 • Bestyrelsen vælges for to år. Formand vælges ved særskilt valg i lige år,
 • tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år,
 • tre suppleanter vælges hvert år for et år og
 • Revisor vælges for to år i lige år.

I 2022 skal der gennemføres følgende valg:

 • Til formand (i dag beklædt af Per Bo),
 • til tre bestyrelsesposter for to årsperioden 2022-2024 (i dag beklædt af Nina Ellinger, Peter Højslev Petersen og Nina Wernberg),
 • til tre suppleantposter for et årsperioden 2022-2023 (i dag beklædt af Jette Steensen, Peter Lyngse og Marie Thun) og
 • til kritisk revisor (i dag beklædt af Jens Asger Hansen)

Opstilling til valget finder sted på generalforsamlingen

Find bilag og Forslag på hjemmesiden
Der vil op til generalforsamlingen på dette opslag på hjemmesiden blive bragt bilag og eventuelle forslag til behandling. Vi starter med denne invitation – bilag og dokumenter vil begynde at dukke op fra midt uge 8.  Opslaget har stinavnet:

http://globaleseniorer.dk/aktiviteter/om-os/generalforsamling-2022

Forslag til generalforsamlingen
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. senest onsdag den 12. marts på mail til

globaleseniorer@gmail.com.

Modtagne forslag vil blive publiceret på hjemmesiden senest torsdag den 15.marts.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen!

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Per Bo
Formand