Globale Seniorer

Vedtægter for Globale Seniorer

§ 1 Globale Seniorer

Globale Seniorer er en selvstændig, landsdækkende organisation.Globale seniorer er kollektivt medlem i Fagligt Internationalt Center, FIC, og gennem FIC tilsluttet SOLIDAR.

§ 2 Vision og mission

Globale Seniorer har en vision om en lige, solidarisk og samarbejdende verden. Vores mission er at:

 • Medvirke til aktiviteter der forbedrer forholdene for kvinder og mænd, der lever med undertrykkelse, krig, fattigdom og social nød
 • Skabe muligheder for at seniorer kan involvere sig i internationalt samarbejde for at styrke global bevidsthed og solidaritet.
 • Gennemføre og støtte informationsarbejde i Danmark, der kan bidrage til at udbrede forståelse af globale forhold

Indeholdt i denne mission arbejder Globale Seniorer for styrkelse af ældres rettigheder globalt. Globale Seniorer lægger vægt på, at arbejdet for missionen sker i et bredt samarbejde med andre organisationer og institutioner, såvel på det internationale område som på ældreområdet.

§ 3 Værdigrundlaget

Globale Seniorers værdigrundlag er den europæiske menneskerettighedskonvention, FN’s to konventioner om henholdsvis borgerlige/politiske rettigheder og økonomiske/kulturelle/sociale rettigheder samt EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

§ 4 Medlemmer

Medlemmer af Globale Seniorer:

 1. Enkeltpersoner, der tilslutter sig vision, mission og værdigrundlag
 2. Organisationer og klubber der tilslutter sig vision, mission og værdigrundlag

§ 5 Kontingent

Kontingent for individuelle medlemmer fastsættes årligt af generalforsamlingen.Det årlige kontingent for kollektive medlemmer fastsættes efter konkret forhandling mellem Globale Seniorers bestyrelse og den pågældende organisation eller klub. Resultatet fremlægges til godkendelse på den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter et regelsæt for udskrivning og opkrævning af kontingent.

§ 6 Organisation

Globale Seniorer arbejder som netværk, men er opbygget med en struktur, der tilgodeser at Globale Seniorer kan indgå forpligtende aftaler som organisation.Vægten i organisationen er lagt på de enkelte medlemmers initiativ og deltagelse. Aktiviteterne udvikles i grupper, der indenfor rammerne af vedtægterne selv organiserer og træffer beslutning om aktiviteternes indhold og mål. Det er medlemmernes konkrete interesser, ønsker og egen indsats, der skal sikre fremgang og succes for organisationen.

§ 7 Generalforsamling

Globale Seniorer afholder årligt en ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. For at have stemmeret skal man have været medlem i mindst 3 måneder. Rettidigt indkaldte generalforsamlinger er beslutningsdygtige. Individuelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Stemmevægten for de kollektive medlemmer fastsættes forud for generalforsamlingen ved forhandling mellem Globale Seniorers bestyrelse og det pågældende kollektive medlem. De aftalte stemmevægte skal fremlægges og godkendes på den efterfølgende generalforsamling. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer, som kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmer.Generalforsamlingens dagsorden har som minimum følgende faste punkter:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Beretning
 5. Regnskab
 6. Handlingsplan og indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
 8. Evt.

Bestyrelsesvalget følger vedtægternes § 8. Den kritiske revisor vælges for 2 år på generalforsamlingen i lige år.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelse eller ved skriftlig tilkendegivelse fra minimum 25 pct. af medlemmerne.

Indkaldelse skal ske med minimum 7 dages varsel ved udsendelse af motiveret dagsorden.

§ 8 Bestyrelse

Globale Seniorers bestyrelse:

 • Koordinerer, formidler og støtter de aktiviteter der udføres af medlemmer og grupper
 • Publicerer og redigerer en hjemmeside til formidling af netværkets aktiviteter
 • Planlægger, indkalder og afholder en årlig generalforsamling
 • Indgår formelle aftaler om samarbejde, aktiviteter og økonomi på Globale Seniorer vegne
 • Varetager de økonomiske forretninger i overensstemmelse med det vedtagne budget
 • Sikrer sekretariatsbetjening af netværket.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen forskudt under generalforsamlingens punkt 7.

Formand vælges ved særskilt valg i lige år.

Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år

Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år

Tre suppleanter vælges hvert år for et år.

FIC opfordres til at udpege en repræsentant til at tiltræde bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtager på sit konstituerende møde en forretningsorden for bestyrelsen.

Næstformand, kasserer og sekretær vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan bemyndige et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene at disponere over foreningens bankkonti.

§ 9 Sekretariat

Bestyrelsen for Globale Seniorer skal sikre at minimumsbehovet for sekretariatsbetjening bliver imødekommet. Bestyrelsen kan i den forbindelse indgå administrationsaftaler med andre organisationer.

§ 10 Regnskab

Globale Seniorers regnskab følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens regler. Overskud skal anvendes til at fremme Globale Seniorers formål.

§ 11 Medlemskab af andre organisationer

Beslutning om at tilslutte Globale Seniorer til andre organisationer kan træffes af bestyrelsen. Beslutningen skal fremlægges til godkendelse på den efterfølgende generalforsamling. Beslutningen kan træffes med almindeligt stemmeflertal.

§ 12 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kan kun stilles på ordinære generalforsamlinger. Beslutning om vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 13 Opløsning

Forslag om Globale Seniorers opløsning skal stilles som forslag til den ordinære generalforsamling og behandles som et forslag til ændring af vedtægterne. For at opløsningen er gyldig skal beslutningen bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med minimum en måneds varsel.Ved opløsning af Globale Seniorer træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelsen af eventuelle aktiver i overensstemmelse med organisationens formål og værdigrundlag. Nærværende vedtægter erstatter i sin helhed vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 19. marts 2013.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 2014. Dato og underskrift af generalforsamlingens dirigent Bjørn Christensen

Med ændring af § 8 på generalforsamlingen 23. marts 2023. Dato og underskrift af generalforsamlingens dirigent Gitte Vesterlund.

Til top