Globale Seniorer

Hvordan skal det gå for Palæstina?

Globale Seniorers Mellemøstgruppe afholdt 16. januar 2024 et meget velbesøgt møde om Israel og Palæstina. Morten Thing, kulturhistoriker, som er vokset op med en jødisk mor og med en positiv holdning til Israel, og Fahti El-Abed, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening,som er palæstinenser opvokset i en flygtningelejr i Libanon, talte om historien og politikken, der har ført til den grundlæggende Israel-Palæstinakonflikt og om den igangværende krig imellem Gaza og Israel.

Morten Things bog (2023) hedder ”Israel, et mislykket samfund, en mislykket stat”. Dermed mener han ikke, at staten Israel har fejlet i økonomisk forstand, men fejlet i og med sin manglende gennemførelse af de ideer og samfundsmæssige grundlag, som folkeretligt var forudsætning for oprettelsen af staten Israel i 1948.

Zionismen er en kolonial tankegang, at et folk tilegner sig et andet folks landområde. Den zionistiske myte var dog, at ”Palæstina er et land uden folk, jøderne er et folk uden land.” Og derfor var det naturligt, at jøderne flyttede ind i landet, hvor de før havde boet. Det er fortsat den israelske forståelse af oprettelsen af den jødiske stat.

Allerede før statens oprettelse rejste bla. den danske overrabiner i 1935 efter en rejse til Palæstina spørgsmålet: ”Men hvad med araberne? … ville det være en utilgivelig fejl, dersom man lod denne ret (derboende araberes historiske ret til Palæstina) upåagtet.” Hertzl havde ment, at problemet ville løses i og med, at jøderne ville gøre araberne rige. Ben Gurion forestillede sig, at palæstinenserne kunne tildeles et lille landområde ved Tel Aviv.

”Løsningen” som den nye jødiske stat tyede til i foråret 1948, var fordrivelse af 750.000 palæstinensere.

Zionismen ønskede en fuldstændig tilegnelse af palæstinensernes landområde. Den fik de ikke fuldt ud. I forbindelse med fredsslutningen efter 1. verdenskrig og det osmanniske riges undergang havde Folkeforbundet antaget princippet om folkenes selvbestemmelsesret. Balfour-deklarationen, som bringer en jødisk stat fra utopi til realpolitisk mulighed, anerkender i 1917, at England kan skabe en jødisk koloni i Palæstina, men fastslår, at det ikke må anfægte de oprindelige beboeres rettigheder.

Inden for zionismen opstod i tiden omkring 1. Verdenskrig en fascistisk fløj omkring den russiskfødte Jabotinsky under inspiration fra Mussolini. Jabotinsky ønskede en jødisk legion, som sammen med englænderne og franskmændene skulle erobre Palæstina. Disse planer blev stoppet af de ledende kræfter inden for den zionistiske bevægelse. Den fascistiske, revisionistiske fløj inkorporerede også raceteorier i sin zionisme, man ønskede ikke en orientalsk-jødisk stat, man anså jøderne som europæere. Mørke mennesker var en lavere kultur, derfor måtte de hvide være de herskende.

Zionismen var en europæisk idé, som anså de europæiske jøder som højerestående end arabiske, afrikanske og asiatiske jøder. Jabotinsky afviste desuden samarbejde og aftale med araberne, som skulle holdes adskilt fra jøderne med en jernvæg. Dermed opstod en dyb splittelse i forhold til de øvrige zionister, som ønskede en løsning inden for det britiske mandat.
Voldelig modstand og oprør mod den jødiske kolonisation fandt sted i 1920-21 og i 1929, som ledte til oprettelsen af den jødiske terrororganisation Irgun. I 1936 var den tredje store opstand som reaktion på den forøgede jødiske indvandring, og som betød at englænderne tilkaldte forstærkninger fra Egypten. Den britiske Peel-kommission forklarede modsætningerne med bla. ”virkning fra en højst intelligent race … på et relativt fattigt indfødt samfund, som er på et andet kulturelt niveau”, og at ”(det) kan med tiden medføre alvorlige reaktioner”. Peel-kommissionen anbefalede en deling af Palæstina i en lille jødiske stat, en større palæstinensisk stat og et mandatområde.

Efter staten Israels oprettelse er der fra 1948 og i 1950’erne og 60’erne flere eksempler på racistiske tiltag udøvet gennem det israelske sundhedsvæsen mod ikke-europæiske indvandrede jøder: kidnapning og bortadoption af 1.000, måske op til 10.000 børn fra børnerige yemenitiske jøder, eksperimentel strålebehandling med kæmpehøje doser af især børn af marokkanske jøder og tvangsbehandling af etiopiske jødiske kvinder med fertilitetshæmmende indsprøjtninger. Alt for at begrænse disse befolkningsgruppers antal.

De ultraortodokse jøder var og er modstandere af staten Israel. De har særstatus i det israelske samfund mht. til økonomi, undervisning, arbejde osv. De har også den højeste fertilitetsrate i Israel, hvor gruppen af ortodokse og ultraortodokse i 1950’erne udgjorde 2%, udgør de i dag 16% og forventes inden for de næste 10 år at udgøre 33% af den israelske befolkning.

Israel kalder sig Mellemøstens eneste demokrati. Den israelske sociologiprofessor Yiftachel hævder, at Israel ikke længere er det demokrati, som konstitueredes ved oprettelsen af staten Israel og lovede fuldt og lige borgerskab til ikke-jøder og forbød diskrimination på basis af etnicitet, religion eller køn. Det er endt i et etnokrati, hvor en etnisk gruppe har den altovervejende magt i samfundet. En række love er gennemført, som understreger det jødiske på bekostning af det israelske udgangspunkt. Det er love om tilbagevenden og borgerskab, om statsborgerskab, uddannelse og ejendomsret til jord, som fastlægger judaisering af Israel og er led i en de-arabiseringsproces. Palæstinensiske israelere har efter disse love ikke samme borgerrettigheder som jødiske borgere, apartheid. De hundredtusinder jøder, som har bosat sig i det besatte Palæstina, har ofte israelsk statsborgerskab og kan dermed stemme til valg i Knesset, hvilket palæstinenserne ikke kan.

Morten Thing gengav til sidst de to løsningsmodeller for konflikten: to-statsløsningen, der dog helt mangler at inddrage spørgsmålet om de palæstinensiske flygtninges status i sin løsningsmodel. Han ser efterhånden ikke anden mulighed end en én-statsløsning, som giver alle jøder og palæstinensere – i og uden for Israel og Palæstina – lige muligheder for borgerrettigheder i en ny israelsk stat. Hvornår og hvordan bliver det store spørgsmål.

Fahti El-Abed gav et kortere indlæg om den aktuelle situation i Gaza. Han indledte med sin bedstemors oplevelse af de tre frygtelige døgn i foråret 1948, som var kulminationen på israelske troppers fordrivelse af 750.000 palæstinensere, voldtægt og drab. Nakba = katastrofen. Når palæstinenserne i Gaza i dag ikke vil flygte fra krigen til arabiske nabolande, skyldes det, at de har set i øjnene, at en aftale mellem fx Egypten og Israel vil betyde, at det vil gå som dengang. De vil aldrig komme tilbage til deres land, men kommer til at leve i livslang landflygtighed.

Dreng ved murbrokker i Gaza 2023.
Foto: Hosnysalam / Pixabay

Ingen vestlige journalister har før Hamas terrorangreb 7. oktober og Israels krig i Gaza interesseret sig for de mange palæstinensiske børn, som gennem årene er blevet dræbt i forbindelsen med konflikten. Der har aldrig været ro i Palæstina og Israel. Men Israel maler et billede af, at det udelukkende er palæstinenserne, der ødelægger roen og harmonien.

Palæstinenserne var for en én-statsløsning frem til 1980’erne, med lige rettigheder og pligter og plads til palæstinensere og jøder. Efter den første intifada gik de ind for en to-statsløsning, som blev forhandlet på plads med Oslo-aftalen i 1993. Med drabet i 1995 på Rabin – af en ung jødisk bosætter til en fredsdemonstration – kommer Nethanyahu med anklager mod Rabin og fredsbevægelsen om at give køb på israelske interesser. Og de jødiske bosættelser tager fart, 1993 var der 140.000 bosættere på palæstinensisk jord, i dag er der 850.000 bosættere, måske 1 mio.

Bosættelserne er kernen i konflikten. På trods af den folkeretlige og af Israel erkendte ulovlighed sikrer og beskytter Israel i henhold til sin interne lovgivning bosætterne med bedst mulig infrastruktur, vejanlæg, sikkerhedszoner, skoler, institutioner osv. Dermed vokser oprindeligt små skurvognsbosættelser til bysamfund. Mindre end en tredjedel af Vestbreddens jord er på palæstinensiske hænder, og kan være svære at dyrke, fordi bosættelser og sikkerhedszoner omringer de palæstinensiske landsbyer. Og når jorden ikke dyrkes, så kan de israelske myndigheder beslaglægge den. På Vestbredden med bosættelserne er situationen i dag en masse små åbne fængsler, hvor Gaza er blevet beskrevet som verdens største åbne fængsel.

 

Demonstration i London for fred i Palæstina og afslutning af Israels besættelse og apartheid politik, oktober 2023. Foto: Alisdare Hickson, CC BY-SA 2.0

Israelske bombninger mod Gaza har været gennemført med få års mellemrum gennem de sidste 15 år. Nu med Israels krig og bombninger fra land vand og luften er to tredjedele af Gaza jævnet med jorden. To tredjedele af befolkningen er uden tag over hovedet. Halvdelen af området er oversvømmet pga. ødelæggelser af kloaksystemet. Krigsførelsen med den massive ødelæggelse og de enorme tab af palæstinensiske menneskeliv kan kun ses som Israels løsning på Gaza-problemet, en endelig løsning, som vil tvinge alle palæstinensere ud, fordrive dem fra Palæstina.Kun USA har mulighed for at stoppe den israelske regerings krig og tvinge den til fredsforhandlinger. De kan, hvis de vil freden. Fahti El-Abed tror derimod ikke, at en europæisk indsats vil gøre særligt indtryk på Nethanyahu. Han ser frem til Den Internationale Domstols undersøgelse af, om der juridisk kan rejses sag om folkedrab og andre krigsforbrydelser mod Israel.
 
I den efterfølgende debat fik de to oplægsholdere ud fra spørgsmål og indlæg fra salen mulighed for at uddybe og præcisere deres pointer og synspunkter til forståelse af baggrunden for konflikten mellem Palæstina og Israel og den igangværende krig.
 
 

Nyt om kendelsen fra Den Internationale Domstol

Den Internationale Domstol ICJ i Haag kom 26. januar 2024 med sin kendelse i sagen, hvor Sydafrika har anklaget Israel for folkedrab på Gazas palæstinensere og brud på FNs konvention mod folkedrab.

ICJs kendelse, som ikke kan appelleres, stiller som det afgørende krav, at Israel skal tage alle midler i sin magt i brug for at forhindre alle handlinger inden for rammerne af artikel to i konventionen over for palæstinenserne i Gaza, i særdeleshed a) at dræbe medlemmer af gruppen, b) forårsage alvorlig kropslig eller mental skade på medlemmer af gruppen, c) bevidst påføre gruppen livsvilkår beregnet på at føre til dens fysiske udslettelse, helt eller delvist, og d) påtvinge tiltag, der har til hensigt at forhindre fødsler i gruppen. Endvidere skal Israel med umiddelbar virkning sikre, at landets militære styrker ikke begår nogen af de ovenfor beskrevne handlinger.

På grundlag af de hidtidige konsekvenser af Israels krigsførelse med 25.700 dræbte palæstinensere, 63.000 sårede og 1,7 millioner internt fordrevne i Gaza og med dokumentation af en række udsagn om Israels intentioner fra israelske ministre og præsident fastslår ICJ, at det er begrundet, at domstolen realitetsbehandler anklagerne om folkedrab, og at domstolen kræver en række foranstaltninger mod Israels krigsførelse i Gaza i afventen af den antagelig langvarige realitetsbehandling af sagens substans. Som yderligere grundlag for kravene om midlertidige foranstaltninger henviser domstolen til en række udsagn fra FN-repræsentanter om situationen i Gaza.

De øvrige midlertidige foranstaltninger, domstolen kræver opfyldt er, at Israel skal tage alle midler i sin magt i brug for at forhindre og straffe direkte og offentlig opfordring til folkedrab i forhold til palæstinenserne i Gaza, at Israel umiddelbart skal træffe effektive foranstaltninger for at muliggøre stærkt nødvendig og humanitær bistand og nødhjælp til afhjælpning af leveforholdene, palæstinenserne i Gaza lever under, at Israel også skal træffe effektive foranstaltninger for at forhindre ødelæggelse af og sikre bevaring af beviser på muligt folkedrab på palæstinensere i Gaza, at Israel inden for en måned skal afgive  en rapport til domstolen om alle de foranstaltninger, staten har taget for at effektuere domstolens krav.

Domstolens kendelse blev af givet af 15, henholdsvis 16 af de i alt 17 dommere, idet også den af Israel udpegede dommer tilsluttede sig kravene om at sikre humanitær bistand ti Gaza og at forfølge tilskyndelser til folkedrab.

Domstolen stillede ikke krav om umiddelbar våbenhvile i Gaza. Men kendelsen vil gøre det vanskeligere for staten Israel at fortsætte sin krigsførelse mod Hamas, fordi ICJ med sin kendelse giver klart udtryk for, at der er begrundet og nærliggende fare for folkedrab i Gaza.

Nethanyahus første reaktion på kendelsen var ikke løfterig. Men forventningen må være, at det internationale pres på Israel, også fra USA, vokser. Begyndelsen på enden?

Vibe Jakobsen  27.1.2024