Globale Seniorer

Folke- og menneskeretsgruppen

Opdateret marts 2022

Tema
Formålet med gruppens aktiviteter er at drøfte og dermed udvide forståelsen af hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere aktuelle begivenheder under iagttagelse af de almindeligt respekterede opfattelser af disse to begrebssæt.

Aktiviteter
Gruppen omfatter ca. 25 af Globale Seniorers medlemmer som i fællesskab beslutter hvilke emner vi ønsker at uddybe og diskutere. Det er planen at afholde møder ca. hver anden måned, skiftende mellem eksterne og interne oplægsholdere. Et lille udvalg bestående af 3-4 personer sørger for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne.

Udgangspunkt for de emner, gruppen kaster sig over, vil hyppigt være, hvad folkeretten har at sige, om den hidtil har vundet respekt i forhold til emnet, og hvorvidt der eksisterer et menneskeretligt beskyttelsesfelt. Til illustration heraf tjener afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Internationale Domstol og Den Internationale Straffedomstol. Også andre internationale organisationer, så som FN, EU, Europarådet og NATO vil kunne drages ind i drøftelserne.

Aktiviteterne ligger i forlængelse af en række møder, som Globale Seniorer har afholdt gennem årene senest om

  • Folkerettens betydning i nutidens krige og fredsindsatser ved seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Peter Vedel Kessing, som bl.a. har beskæftiget sig med krigens folkeret og Danmarks indsats på fremmede slagmarker.
  • Det moderne statsborgerskab nationalt og internationalt og indfødsrettens udvikling i Danmark ved seniorforsker emerita Eva Ersbøl, Institut for Menneskerettigheder.
  • Hvorvidt efterretningstjenester er underlagt menneskerettighederne med oplæg af Pernille Boye Koch, forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder. 

Interessen for Menneske- og Folkeret prægede også dagsorden for Globale Seniorers studierejse til Strassbourg i 2018, hvor vi besøgte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Kontaktperson
Nina Wernberg: nina@privat.dk

foto: Shutterstock

Folke- og menneskeretsgruppen beskæftiger sig som temagruppe med at forstå og udbrede støtten til folkeret og menneskerettigheder og vurderer den aktuelle udvikling på området. Gruppen følger og diskuterer blandt andet den Europæiske Menneskerettigheds domstols afgørelser, de aktuelle konflikter i et folkeretligt perspektiv samt de udfordringer som retsstaten er konfronteret med – nationalt og globalt.

Kontakt: Nina Wernberg nina@privat.dk