Globale Seniorer

Reserver den 8. februar kl. 13:30-15:00

Som del af Danske Seniorer har Globale Seniorer sammen med de øvrige ældreorganisationer i København arrangeret et debatmøde som opfølgning på det valgmøde der blev gennemført i november 2021. Mødet vil om kort tid blive lagt i eventkalenderen her på siden.

Vi håber rigtig mange vil deltage i mødet!

Denne første orientering om mødet er indsendt til hjemmesiden af Seniorpolitisk udvalg 01.01.2024 Povl Anker Andersen

Den grønne omstilling og vores fremtid

Ugekursus på Seniorhøjskolen Nørre Nissum 2024

Af Steen Johansen 10.10.2023

Det er svært at spå – især om fremtiden, sagde Storm P. Og andre humorister har påstået, at
det eneste sikrer i livet er skatterne og døden. Men vi tør godt spå om, at de fleste af os bliver gamle og at der er pensioner til os.

Fremtiden rummer både muligheder og usikkerheder. På kurset vil vi undersøge om det danske pensionssystem er så godt, som man siger – og høre om, hvordan det hele startede med arbejdsmarkedspensioner? Og hvordan går det med den grønne omstilling? Hvordan står det til med klimaet? Hvilke udfordringer og dilemmaer er der i fremtiden – og kan det betale sig at spare op? Vi slutter kurset af med en debat om den grønne omstilling og pensionsformuerne.

Det hele krydres med højskolesang, foredrag om arbejdersangenes idéhistorie og masser af højskolestemning med lys, luft og fællesskab til alle.

31/1-6/2-2024
Program
Onsdag 31/1
13- 14 Ankomst og indkvartering
14.00 Velkomst, personaleintroduktion og kaffe
15.00 Kursusintroduktion og byvandring
19.30 Aftenarrangement.

Torsdag 1/2
09.30 -12 Højskolesangbogen på kryds og tværs: Vintherens sange
14-17 ”Fra Pio til Arne – Pensionssystemets udvikling” v/ fhv. cheføkonom Steen Johansen
19.30 Aftenarrangement

Fredag 2/2
09.30 ”Vi går forrest for en grønnere fremtid” v/direktør Bjarke Mollerup Bitch, Skovgaard Energy
14.00 Heldagsekskursion ”Grøn omstilling i Vestjylland” v/højskolelærer Janni K. Østergaard bl.a. med
besøg på klimatoriet i Lemvig.
19.30 Aftenarrangement

Lørdag 3/2
09.30-12 ”Musikalsk foredrag om arbejdersangenes idehistorie” v/ lektor Bertel Nygård, Aarhus Universitet
14-16.30 ”Den danske Model og arbejdsmarkedspensionerne” v/ kultursociolog professor emeritus Jørgen Steen Madsen.
19.30 Aftenarrangement

Søndag 4/2
09.30-12 ”Kampen om ressourcerne i international politik” v/højskolelærer Niels Bjørn Wied
14-16.30 ”Udfordringerne i den grønne omstilling” ved økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
19.30 Aftenarrangement ”Arbejdersange” v/højskoleforstander Jesper Vinther

Mandag 5/2
09.30-12 ”Debat om den grønne omstilling og pensionsformuerne med investeringsdirektør i Sampension Henrik Olejasz Larsen, Investeringsdirektør i Industriens Pension Peter Lindegaard og klima-, energi- og forsyningsordfører Lea Wermelin MF”.
14-16.30 ”Revysange, satire og politik” v/højskoleforstander Jesper Vinther
Afslutningsmiddag.

Tirsdag 6/2
Farvel og tak.


Tilmelding
Skolens kontor. Tlf.nr.: 97 89 10 11.
Mail: kontor@seniorhoejskole.dk

Godt nyt!

Susanne Danielsen

Politikere og medier taler alderdommen ned. ‘Ældre’ bliver automatisk associeret med ‘pleje og omsorg’. Senest illustreret ved forslaget til en ‘ældrelov’ – som retteligt burde hedde ‘lov om pleje og omsorg’.
Dette er paradoksalt, fordi relativt færre ældre borgere her i landet i dag har behov for hjemmepleje eller plejehjem. Det skyldes blandt andet, at færre i de nye ældregenerationer udvikler demenssygdom, og at ældrebefolkningen generelt har en bedre samlet funktionsevne i dagens Danmark.

Globale Seniorer afholder åbent medlemsmøde for alle med aldringsforskeren Henning Kirk fredag d.2.december 2022 kl. 14.00 – 17.00 på Ramsingsvej 30, HB – salen, Valby.

Der vil blive serveret kaffe og the, julegodter og et enkelt glas portvin.

Kom, som en del af boomer-generationen, og få et andet perspektiv på den demografiske udvikling og dens indflydelse på samfundet!
I foredraget vil den positive udvikling blive forklaret nøjere, ligesom der vil være gode råd om, hvordan man holder hjernen frisk højt op i årene.

Henning Kirk er speciallæge i samfundsmedicin, dr. med, aldringsforsker og tidligere leder af Gerontologisk Institut. Han har skrevet en række bøger om aldring og hjernesundhed, senest ”Godt nyt om gamle hjerner.”

                                                                                                                            26. oktober 2022

 

Gør de digitale løsninger borgerparate!

Kirsten Jæger, professor emerita på RUC, lagde op til debat ved bordene med en gennemgang af digitaliseringens forløb og udfordringer. Eget foto.

Globale Seniorer tog fredag den 29. september forskud på FN's internationale ældredag 1. oktober. En god eftermiddag med debat om digitalisering og fejring af dagen. Ældrepolitisk gruppe har samlet debatten op i udtalelsen herunder
 

Den nationale digitale strategi er for alvor kommet på den politisk dagsorden og det er Globale Seniorer glade for. Men vi tror, at de løsninger mange politikere taler om misser en vigtig pointe.

Vi er som seniorer begejstrede for de mange muligheder digitaliseringen har skabt – og vi siger ja til øget digitalisering. Det var de muligheder, der hjalp os gennem Coronaen og demonstrerede, hvad teknikken og vi selv formår.

Men samtidig ved vi at ca. 25 pct. af den voksne befolkning er udfordret af de digitale løsninger som skal bruges i den basale service i hverdagen og for at deltage i samfundslivet. Det drejer sig både om unge, om ældre, om funktionshæmmede og om mange andre grupper. Digitalt udfordrede borgere er i dag udsat for negativ forskelsbehandling.

Politikerne har brug for en repetition af de mål de selv satte med tilslutningen til FN’s mål for en bæredygtig global udvikling: Leave no one Behind. Alle skal nyde godt af digitaliseringens enorme udviklingspotentiale. På FN’s internationale ældredag vil Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe bede politikerne fremover være opmærksomme på, at:

  • Det er et offentligt ansvar at fremme en digitalisering som sikrer, at alle borgere hvor de nu er, får adgang til og mulighed for at begå sig digitalt.
  • Vi vil hjælpes – frem for at fritages. Det offentlige skal tilbyde borgerne differentieret bistand og personlig hjælp til at færdes digitalt.
  • De digitale services skal udvikles for og sammen med borgerne og skal understøtte demokrati og velfærd. De skal være intuitive og borgerparate!

Ældrepolitisk gruppe
1. oktober 2022

Den 1 oktober på FN's internationale Ældredag udesendte Ældrepolitisk gruppe i Globale Seniorer dette tweet.

Postkort fra München

Sydtysklandsgruppen er nu kommet til München, hvor vi har haft et udbytterigt møde med lederne af foreningen “ Landsmannschaft der Banater Schwaben”. Vi havde forberedt besøget allerede på Donauschwäbisches  Zentralmuseum i Ulm. Selv om foreningen har kontor i München, så betragtes Ulm som hjemstavn for schwaberne og hvert andet år til pinse arrangeres en hjemstavnsfest her.

Vi fik en overmåde venlig modtagelse på kontoret i München og blev forsynet med righoldigt læsemateriale.

Størst indtryk gjorde ledernes personlige beretninger. Begge er født i Rumænien men emigrerede “tilbage” til Tyskland i henholdsvis 1981 og 1991. De fik ret omgående tysk statsborgerskab, mens det var vanskeligere at blive accepteret af den tyske befolkning. De har idag et modsætningfyldt forhold til Rumænien, fordi de tænker tilbage på landet de forlod, samtidig med at de ved, at området de kom fra idag helt har skiftet karakter.
Jette Steensen

Den sidste dag i München var afsat til et formiddagsmøde med CSU på det nye Rådhus. Frau Stadträtin Heike Kainz repræsenterede ældreområdet og Frau Stadträtin Alexandra Gassman børne- og socialområdet. Efter en kort snak om ældreområdet, som ikke adskiller sig væsentligt fra Danmark, var gruppen interesserede i at høre om politiske forskelle, migration og sociale forhold.

Bayern er en såkaldt fristat, der styres af CSU hvorimod München har SPD flertal. Af byens knap 1.5 mio indbyggere er en stor del migranter (større andel end i Berlin) og der er nedsat et ”Antikonflikt råd” til at varetage eventuelle problemområder der måtte opstå mellem de mange nationaliteter. Som mange andre storbyer mangler München kvalificeret arbejdskraft. Børnehaver er gratis og 80% af de tyske kvinder er på arbejdsmarkedet. Det forholder sig anderledes for migrantkvinder.

Der er også en stor boligmangel, som ikke er blevet mindre efter tilflyttere fra Ukraine.

På grund af den kristne baggrund, er befolkningen indstillet på at hjælpe hinanden, både når Corona epidemien har lukket samfundet ned, når migranter søger hjælp og senest når et stort antal flygtninge fra Ukraine banker på – ifølge de to repræsentanter fra CSU.

Efter mødet fik vi en rundvisning på ”Neues Rathaus” på Marienplatz. Bygningen blev bombet i 1944, men fremstår nu fuldt restaureret, som det stod ved  indflytningen i 1909 – i nygotisk stil.

Gizella Olah – 19. – 27. maj 2022

God praksis i tilbud til ældre

Civilsamfundsstøtte til ældre i Danmark, Finland og Rusland -
Et projekt til udveksling af gode ideer i arbejdet med ældre i civilsamfundet støttet af Nordisk Råd

Sammen med Danske Seniorer og to NGO’er fra Finland og Rusland starter Globale Seniorer til december projektet: Supportive Community – Informal Care for Elderly in Russia, Finland and Denmark. Projektet er finansieret af Nordisk Råd, der giver støtte til civilsamfunds- og netværksbaserede projekter mellem Rusland og de nordiske lande. Støtten gives med det formål at bidrage til fremgang og fredelig udvikling i regionen ved at binde tætte relationer mellem Norden og Rusland.

Ældrepolitisk gruppe er ansvarlig for Globale Seniorers indsats i projektet. Er du interesseret i projektet så læs mere herunder. Har du lyst og mulighed for at bidrage til gruppens arbejde så henvend dig til Maria Justiniano.

Globale Seniorer har i samarbejde med Danske Seniorer, den russiske organisation CRNO, Non-Governmental Organisations’ Development Centre og finske VALLI, The Union for Senior Services, modtaget DKK 500.000 i støtte til at gennemføre projektet Supportive Community – Informal Care for Elderly in Russia, Finland and Denmark. Projektet løber fra december i år til udgangen af november 2021.

CRNO tilbyder forskellige tjenester til CSO’er. Her et kursus om forvalning – strategisk planlægning. Fra hjemmesiden http://www.crno.ru

Projektets indhold

 

Projektets mål er at give inspiration på tværs af grænserne til at forbedre livskvaliteten for den ældre generation i forhold til de tilbud og den støtte de kan få fra naboer, lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer – CSO’er. Udgangspunktet er den praksis, der er udviklet i de enkelte lande som har potentiale til at inspirere til indsats i de øvrige lande. Der er tale om alle mulige praksisser, fra spontant organiseret nabohjælp til indkøb til NGO indsats for at støtte ældres digitale færdigheder eller organisering af læsegrupper i lokalsamfundet via facebook. Nogen kan være udviklet specielt i forbindelse med den nuværende Corona-pandemi, andre har eksisteret længere og er praksisser med baggrund i CSO’erne egen praksis.
Projektpartnere vil gennem udvekslingen styrke deres egne aktiviteter, deres viden, færdigheder og netværk.

Der er tre hovedaktiviteter i projektet, som blev udviklet inden Coronarestriktionerne for alvor lukkede grænserne:

  • Der skal fra hvert af landende opsøges og udvælger tre eksempler på god praksis i forhold til indsats for ældre organiseret på initiativ af f.eks. naboer, facebookgrupper, lokalsamfund eller civilsamfundsorganisationer. Slutproduktet bliver korte videoer (maks. 5 minutter) og kort med infografik som handlingsorienteret beskriver ‘det gode eksempel’ der potentielt kan iværksættes i en anden kontekst.
  • ­To seminarer hvor vi kan diskutere og vise de praksisser vi hver især vil pege på. Det første i Skt. Petersborg i februar 2021, der fokuserer på the new older generation. Det andet seminar er en afsluttende udvekslingsworkshop, som præsenterer projektets resultater i september 2021. i Skt. Petersborg.
  • Studierejser til hhv. Danmark, Finland og Rusland for at se og diskutere eksempler på civilsamfundets arbejde med ældre i landene. Studierejserne er delvist selvfinansieret.

Projektets organisering
Globale Seniorer Projektet er kommet i stand gennem en henvendelse fra VALLI, der er med i HelpAges’ europæiske netværk. Vi henvendte os med det samme til Danske Seniorer for at sikre viden om og kontakt til en bredere del af arbejdet med ældre i Danmark. Danske Seniorer fandt projektet spændende og er med på at bidrage.

Projektansvaret i forhold til Nordisk Råd er den russiske organisations. Partneransvaret for den danske del omfatter deltagelse i organisering og ledelse af det samlede projekt, udvælgelse og beskrivelsen af tre eksempler på gode praksisser og tilrettelægning af studierejsen i Danmark.

VALLI støtter deres medlemmer på mange måder, de arbejder blandt andet for en bedre alderdom sammen med deres medlemsorganisationer. Fra hjemmesiden http://www.valli.fi
Vær med i arbejdet
I Globale Seniorer er det Ældrepolitisk gruppe, der arbejder med projektet og der er nedsat en gruppe, som koordinerer med Danske Seniorer. Globale Seniorer, der har lyst til at bidrage til gruppens arbejde med projektet, er meget velkomne. Tag kontakt til gruppens tovholder Maria Justiniano og få mere at vide om gruppens arbejde, massif2013@gmail.com,
eller tlf. 6168 8187.

Tanker om en GS Studierejse til Skt. Petersborg
Udover det konkrete projekt vil Ældrepolitisk gruppe undersøge om der er interesse for at Globale Seniorer arrangerer en studierejse til Skt. Petersborg, efter samme principper som tidligere studierejser. Det er også indtænkt at tilbyde studierejsen til Danske Seniorer, som indgår i projektsamarbejdet.

De foreløbige tanker er at rejsen skal starte med den omtalte afsluttende projektworkshop i september 2021 i Skt. Petersborg, hvor vi kigger på projektets 10 gode eksempler. Men programmet har et bredere internationalt sigte. Vi vil gerne vide hvad styret og de russiske borgere hver for sig gør sig af tanker om deres placering i en ny verdensorden, om udviklingen i Europa og i Rusland og om de brændpunkter, hvor Europa og Rusland konfronterer.

De Globale Seniorer der er interesseret i studierejsen, inviteres til at være med til at udvikle indholdet, der selvfølgelig også skal vindeholde besøg på de klassiske, historiske og kulturelle, rejsemål i byen. Ældrepolitisk gruppe vil snarest indkalde til et medlemsmøde om interessen for at gennemføre studierejsen.

Projektet under Corona pandemien
Da ansøgningen blev afleveret i april anede vi kun svagt, hvordan Covid virus ville komme til at påvirke leveforholdene i verden og der er derfor efterladt et stort stykke arbejde med at justere projektet ind til den aktuelle virkelighed.

Vi stopper altså ikke med at ville lære noget af hinanden på tværs af landegrænserne på grund af Corona’en og vi vil derfor forsøge at bruge de digitale tjenester til at udveksle erfaringer og skabe netværk. Det lyder svært, men rummer også vigtige fremtidsperspektiver.

I Ældrepolitisk gruppe glæder vi os til arbejdet.

Povl Anker Andersen
Publiceret den 17. november 2020

Samarbejde med Danske Seniorer

Globale Seniorer er blevet kollektivt medlem af Danske Seniorer

Efter flere års positivt samarbejde har bestyrelsen indmeldt Globale Seniorer som kollektivt medlem i Danske seniorer. Med beslutningen bekræfter vi, at Globale Seniorer både nationalt og internationalt samarbejder så bredt som muligt med andre organisationer der har fokus på det internationale og eller på ældreområdet.

GS “Ældrebordet” Leave No One Behind eventet på Folkemødet

Vi glæder os til et tættere samarbejde, bl.a. om det projekt vi omtalte på hjemmesiden i sidste uge om udveksling af eksempler på ældreaktiviteter mellem Finland, Rusland og Danmark. Vi håber også vi kan fortsætte generationsdebatten om verdensmålene som vi indledte på Folkemødet på Bornholm. Medlemskabet, tror vi, vil også skabe helt nye muligheder for samarbejde, der gensidigt kan styrke os. Vi får blandt andet en mulighed for kontakt til seniorer fordelt over hele landet. Med medlemskabet følger også en række praktiske og organisatoriske fordele som vi vil informere om i en senere mail til alle medlemmer.

Konf. om Sociale rettigheder og grøn omstilling

FN-forbundet og Globale Seniorer inviterer til konference på Arbejdermuseet

De unge, velhavende byboere vil have et grønnere klima, de ældre, knap så velhavende i provinsen vil have fast arbejde og velfærd, viser en helt aktuel dansk analyse. Vores påstand er, at der ikke er noget reelt valg. Den grønne omstilling kræver social tryghed og omvendt. Både herhjemme og overalt i verden.

Vi lægger op til en debat af hvordan denne sammenhæng, der er indbygget i FN’s 17 Verdensmål skal sættes igennem i den aktuelle politik – i forhold til implementeringen af klimaloven, de igangværende finanslovsforhandlinger, regeringens handleplan for at leve op til Verdensmålene, EU’s New Green Deal etc. Hvordan sikrer vi på en gang mindre ulighed, social tryghed og grøn omstilling?

Til at hjælpe os med debatten deltager bl.a.:
Per Michael Jespersen, Direktør for tænketanken Cevea
Mogens Lykketoft, Fhv. MF, minister, folketingsformand og formand for FN’s Generalforsamling
Morten Frederiksen, Lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Nanna Højlund, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
Maria Bille Høeg, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening
Nadia Gullestrup Christensen, Ungdomsdelegat til FN for Dansk Ungdoms Fællesråd
Kirsten Larsen (moderator), Redaktionssekretær Globalnyt og journalist med speciale i FN

Den afholdes i Arbejdermuseet Rømersgade 22, 1362 København K, med mulighed for at deltage fysisk eller webbaseret.

3. december 2020 kl. 10:00-12:30 med adgang fra kl. 9:30

Se kalenderen.

Tilmelding online til FN-forbundet:
Link til tilmelding

Virtuelt seminar i Help Age Europa Netværk

Virtuelt seminar i Help Age Europa Netværk

Organisationen Help Age arrangerer i dagene 7-11 december et online seminar for det europæiske netværk, som Globale Seniorer er med i. Som medlemmer får vi en større stemme når det handler om ældres rettigheder og vi får adgang til information om det arbejde, der foregår i FN og EU.
I netværket møder vi organisationer fra Tyskland, England, Irland, Spanien, Italien, Sverige, Holland m.fl. og udveksler viden og inspiration.

Se mere om seminarets indhold i programmet nedenfor og deltag, hvis du er interesseret.

Kontakt: Maria Justiano, mail massif2013@gmail.com 

Program for Helpage’s virtuelle møde.

Se mere om HELPAGE

Verdensmålenes lokale liv

Kirsten Egsgaard sender postkort fra Vanløse

Tænk globalt – handl lokalt

Eksempel på bæredygtig produktion fra udstillingen. Mundbindet garanteres der ikke for. Men andre producenter er i gang. Foto Kirsten Egsgaard

 

Kære Globale Seniorer!

I samarbejde med FN-forbundet afholdt Vanløse lokaludvalg fra den 22.10. til den 27.10. en udstilling i Kronen. Vanløses indkøbscenter, hvor en nedlagt butik havde stiller lokalet til rådighed. Anledningen var fejringen af FN’s 75 års dag.

En stor del omhandler Vanløses tilgang til Verdensmålene. Bydelens Lokaludvalg støtter, indtil videre 9 ud af de 17 verdensmål. Alene i erhvervslivet er 80 virksomheder aktive under mottoet ”tænk globalt – handl lokalt”. Ved Damhus engen er det opsat bistader og kimen lagt til en miliøskole for alle bydelens børn. Naturplejen af området er i fuld gang. Genbug og byttehandel trives, sammen med kreative ideer og affaldshåndtering. Alt i alt ret opløftende med de mange lokale initiativer.

Kirsten Egsgaard
Publiceret 31. oktober 2020