Globale Seniorer

Geopolitiske og miljømæssige implikationer
af Ukraine konflikten

Globaliseringsgruppen inviterer alle Globale Seniorer til møde med Keith Smith, Visiting Fellow, Birkbeck College, University of London, til debat om hans paper: “Geopolitical and Environmental Implications of the Ukraine Conflict” – Keith Smith vil deltage online fra London

I forlængelse af debatmødet afholder  Globaliseringsgruppen et møde om de videre aktiviteter i 2023.

1 kl. 10.30-12.00:
Debatmødet med Keith Smith

Hvem er Keith Smith? Læs kort biografi
Ordstyrer er Ellen Buch Hansen, som byder velkommen og afrunder mødet – og undervejs hjælper med at holde styr på spørgsmål og tid.

Her et link til Keiths paper “Geopolitical and Environmental Implications of the Ukraine Conflict” for at give dig mulighed for at læse det inden mødet, der afholdes på engelsk.
Keith Smith åbner med en kort præsentation af papirets highlights m.v. Læs hans summary herunder.

Bengt-Åke Lundvall, professor emeritus Aalborg University, er moderator/udspørger og sørger for at deltagernes og hans egne spørgsmål bliver besvaret af Keith Smith.

Keith Smith giver følgende resume af sit papir:

“This paper discusses the Ukraine conflict not in terms of the shooting war, the outcome of which is
highly uncertain, but as a protracted and complex economic war.

It argues that this war has profound geopolitical implications – it has ended the unipolar
hegemony of the West and is inaugurating a ‘heteropolar’ system based on strong
superpower division and different sources of power across countries.

The critical problems facing the world at the present time are global warming, environmental
degradation and pandemic disease. Warming in particular appears to be approaching
biospheric limits.

We need a serious search for solutions, and this must entail multilateral collaboration.
However, a key geopolitical outcome of the war is the effective collapse of existing systems
of multilateral collaboration, which have had some successes (the Montreal Protocol), and
some failures (the COP process and emissions control).

The most important challenge facing global civil and political society is to construct some
basis for enhanced multilateral collaboration in the face of deep geopolitical division.”

Krig – besættelse – fremmedherredømme

Nogle refleksioner over begrebet ”at være herre i eget hus”

Krig i Ukraine, Kyiv marts 2022. Foto: Shutterstock

Af Henrik Døcker

I årene 1940-45 var ordene krigen og besættelsen to ord , som gik igen og igen for den rædsomme periode, danskerne gennemlevede. De var  indgroede og velforståede – som om krigen andre steder og besættelse af andre  stater og folk var noget fjernt, man ikke havde overskud til at sætte sig ind i. Følelsen af at være  under fremmed åg var knugende, et onde, der skulle gå væk. Akkurat sådan må ukrainerne føle det i dag. Men unægtelig på en meget barskere måde end vi danskere gjorde det.

Det har lammet store dele af verden, at Rusland har grebet til hvad mange betragter som et  primitivt våben: At føre erobringskrig mod et naboland – som om statsgrænser ikke skal respekteres efter over 75 år med FN og alskens andre statslige eller private organisationer til at indprente fordelen ved at holde fred og en generel afstandtagen fra forældede imperialistdrømme.

Var det for resten ikke Sovjetunionen, der evindelig nedgjorde Vesten for dens imperialisme – uanset i øvrigt at de store kolonimagter Storbritannien, Frankrig og Holland erkendte behovet for at frigøre deres kolonier, fra 1947 og frem, med særlig stor styrke efter 1960? Det var indlejret i en tidligere tids bevidsthed, at kolonierne lå ”hinsides havene”. Men fremmedherredømmet har også kunnet trives tæt op ad koloniherrens egne grænser.

Se blot på det tidligere russiske tsar-rige, som havde undertrykt et væld af ikke-russiske folkeslag, georgierne, tjetjenerne,  usbekerne osv. osv. Da Lenins  bolsjevikker tog magten, efter revolutionen i 1917 var der ikke tale om at slippe dem fri. Ukraine var kortvarigt selvstændigt  1917-18, men blev derefter indlemmet i den nye stat Sovjetunionen. Efter 2. Verdenskrig var den sovjetiske diktator Josef Stalin brøstholden over, at USA i det nyoprettede FN kunne regne med Latinamerikas støtte ved afstemninger – uanset at næsten hele verdensdelen allerede i 1800-tallet havde gjort op med spansk og portugisisk koloniherredømme og fremstod som en mængde selvstændige republikker.

Ukraine og Hviderusland (i dag kaldet Belarus) fik da status som selvstændige stater i FN – uden at de dog på nogen måde ”gjorde” sig i verdenspolitikken som andet end Kremls trofaste lydstater. En stor ukrainsk diaspora – ikke mindst i Canada – medvirkede i alle koldkrigsårene indtil ca. 1990 til at ideen om et selvstændigt ukrainsk folk, et eget sprog og en kultur, der  adskilte sig fra den russiske, kunne holdes i live. Hvis de sovjetiske magtherrer troede, at sovjetmennesket ligesom overtrumfede alle forestillinger om særskilte nationale karakterer, måtte de tro om igen.

Begrebet besættelse er svært at  håndtere i folkeretten. Jovist findes der regler om de humanitære og andre hensyn der bør tages over for befolkningen i et besat område – så som at den ikke må flyttes til okkupationsmagtens eget territorium – men det er alene magtforholdene, som afgør besættelsens karakter og hvor kort eller lang den bliver, uanset det princip, som siger, at der er tale om en midlertidig tilstand. Man kan studere Røde Kors-Genevekonvention IV og fantasere sig til den ideelle verden.

Israels besættelse af Vestjordan-landet siden 1967 er nutidens længste besættelse og en sørgelig,  nærmest evig kilde til frustration, krigeriske sammenstød mellem palæstinensere og israelske styrker – og politiske hovedbrud. For slet ikke at tale om mange menneskelige tragedier. Næstlængst er Marokkos besættelse af Vestsahara, tidligere en koloni ved navn Spansk Sahara – den har stået på siden 1975. Grundlæggende er den kørt fast, fordi der mellem okkupationsmagten og områdets befolkning, sahrawierne, er opstået uenighed om hvem, der er berettigede til at deltage i den folkeafstemning om tilhørsforholdet, som der i 1992 blev enighed om mellem selvstændighedsbevægelsen POLISARIO og Marokko.

Stop-plyndringen-lyder-opfordringen-fra-det-besatte-vestsahara.jpg

Stop plyndringen! lyder opfordringen fra det besatte Vestsahara

Decideret indlemmelse i en stat mod befolkningens vilje er en tak værre end besættelse. Det er eksempelvis overgået Tibet, hvis kulturelle og religiøse traditioner er forsøgt nedgjort, om ikke ligefrem udvisket af den mægtige nabo Kina. Ruslands overtagelse af Krim og de østukrainske provinser Luhansk og Donetsk har karakter af indlemmelse, akkurat som Hitler-Tyskland fx. ”slugte” Sudeterlandet fra Tjekkoslovakiet.

Ved filosoferen over alle disse begreber må det erkendes, at der er mange gråzoner – og derfor plads til en hel palet af forskellige opfattelser. Hvis idealet skulle være, at alle folkegrupper eller nationaliteter havde deres egen stat, må det konstateres, at rigtig mange mennesker lever under en slags fremmedherredømme. Tag fx. Sydamerika og gennemgå hvor stor en andel af magten de oprindelige folk udgør sammenholdt med efterkommere af spaniere og portugisere! På den anden side kan man vel ikke sige, at grønlændere og færinger lever under et fremmedherredømme, selv om hvad man kunne kalde ”den overordnede magt”, dvs. over udenrigspolitik, valuta og militærvæsen er hos regeringen i København?

Men besættelse er og bliver et ”luftigt” eller, om man vil, tvetydigt , begreb. Tag nu Tysklands besættelse af Danmark. Det var efter Tysklands opfattelse en ”fredelig besættelse”, dvs. iværksat for at forebygge en britisk invasion. Som en slags formynder for Danmark påtog Tyskland sig altså at skærme os. Uanset at der på intet tidspunkt fra officiel eller uofficiel side var fremført noget som helst om en sådan invasion! Det viser også indgående arkivstudier efter krigen.

Eller tag Tyrkiets besættelse af Nordcypern. i 1974. Den blev – i overensstemmelse med særlige internationale aftaler – iværksat som en beskyttelse af tyrk-cyprioterne (mindretallet) over for en lang række græsk-cypriotiske voldelige overgreb. Her syntes de fremmede invasionsstyrker velkomne. De er blevet på øen i stort talt siden. Men da denne antastelse af republikken Cyperns integritet er blevet fordømt af alverdens lande og internationale organisationer, anses Nord-Cypern for en pariastat , selv om der intet foreligger om en reel tyrkisk undertrykkelse.
 

Nicosia på Cypern. En synligt delt hovedstad

Efter disse ekskurser må det imidlertid med eftertryk fastslås, at Rusland ingenlunde er blevet betragtet som ”befrier” fra et påstået nazi-styre i Kyiv. Ukraine er en selvbevidst, moderne nation med blikket rettet mod vestligt demokrati, om end med en foreløbig beskeden evne til at leve fuldt op til de demokratiske idealer. Den bør støttes med alle midler fra os i Vesten. Det tilkommer i øvrigt ikke nogen stat at ville erobre en anden for at indsætte en regering efter invasionsstyrkens egne lyster.

Yemen – den glemte krig

Mellemøstgruppen har inviteret Søren Skou Rasmussen, mag. art. i Social Antropologi til at give et historisk overblik over den politiske situation og de involverede aktører i krigen i Yemen samt tale om, hvordan situationen påvirker befolkningen. Søren har opholdt sig mange år i Afrika og Mellemøsten inkl. Yemen som konsulent og seniorrådgiver for Danida og andre. Han har ugentlige kontakter til venner og samarbejdspartnere i Yemen og professionelt har han beskæftiget sig med god regeringsførelse, specielt i skrøbelige stater med fokus på statslige og politiske aktører.

Søren vil i sit oplæg om konflikten og krigen i Yemen fremføre nogle af de karakteristika som danner baggrund for konflikten og til stadighed føder den nu otte år gamle krig. Mere end 400.000 er døde og 15 millioner civile lever i en meget alvorlig humanitær krise. Jemen har aldrig været selvforsynende med eksempelvis fødevarer, og otte års blokade af fødevarer, medicin og andre varer bidrager til den meget alvorlige situation.

Jemen er et meget fragmenteret samfund, beliggende i det glemte og fattigste hjørne af Den Arabiske Halvø. Landet har aldrig været kolonialiseret og har ingen grundlæggende og bredere administrative strukturer. Der er heller ikke, som i nabolandene, en økonomisk stor rigdom (olie og – eller gas) eller et ikke-demokratisk stærkt kongedømme, emirat eller sultanat. Jemen er et land som i sin nuværende form kun har eksisteret i lidt mindre end 33 år og som er præget af lokale, slægtsbaserede, mindre styreenheder med en lokal leder “shayh”.

Plakat af præsident Saleh, Yemen 2009.

Efter sammenlægningen af Jemen og Sydjemen i maj 1990 søger Yemen med den demokratisk valgte præsiden Ali Abdallah Saleh at etablere nationale strukturer med flere demokratiske, politiske partier og et fungerende parlament og lokale regeringsstrukturer. Dette demokratiske eksperiment, som var en provokation for de omkringliggende lande, lykkedes til en vis grad indtil ca 2010, hvor den store shiamuslimske population i det nordligste Jemen  – de såkaldte Huthier – militært begynder at erobre store dele af det nordlige Jemen. Da Huthierne efter en større offensiv indtager hovedstaden Sanaa og den helt nødvendige havneby Hudaida efter undervejs at have kæmpet, men også forhandlet sig til magten med lokale “shaykher” og krigsherrer, bliver det for meget for Saudi-Arabien, som mobiliserer militær støtte fra alle omkringliggende lande på halvøen bortset fra Oman, Sudan og Ægypten. Det påstås at huthiere er støttet af det shiamuslimske Iran.

Denne krigsalliance har siden 2015 gennemført intense bombardementer i alle større byer i det nordlige Jemen med store tab af civile herunder også børn i forbindelse med bombninger af hospitaler, skoler, begravelser, bryllupper og tætbefolkede beboelseskvarterer i byerne.

USA, Frankrig og Storbritanien og dermed også EU og Danmark støtter alliancen. Alliancen har kun i begrænset omfang indsat egne landtropper. Det er en klassisk proxy-krig. Alliancen har indsat en ikke valgt proxyregering i Aden, som ikke har vist sig at have hverken gennemslagskraft eller stabiliserende virkning – tværtimod.

 

Europa

Europagruppe møde

Der afholdes et fællesmøde for alle europagrupperne. Alle er velkomne – også selvom du endnu ikke er tilmeldt en gruppe.

Nordirland – planlægningsgruppe

Planlægningsgruppen afholder møde den 31.10, kl. 13 hos Nina W på Kameliavej 3, Hellerup
Dagsorden:
1. Planlægning af forberedelsen
2. Fastlæggelse af rejsetidspunkt og tilmeldingsfrist
3. Forberedelse af oplæg til form og indhold for rejsen
4. Eventuelt

Om det israelske valg og dets konsekvenser for Israel – og palæstinensere

Mellemøstgruppen inviterer til møde om det israelske valg og dets konsekvenser for Israel og palæstinensere

Oplæg og diskussion ved Jonathan Ofir.

Mødet holdes på engelsk med mulighed spørgsmål / svar på dansk

Jonathan Ofir is an Israeli musician, conductor and blogger / writer based in Denmark.

In 2019 Israel was thrown into a series of forever-elections, as Netanyahu was mired in corruption cases. This made him, even to some of his ideological allies, an illegitimate candidate. The subsequent votes were more or less evenly split for-and-against Netanyahu and left the government undecided for three election cycles. A fourth vote last year resulted in a government that was ideologically wide, but largely unstable. That “government of change” seemed united only in preventing Netanyahu from governing and of course didn’t offer any real change in terms of Israel’s Apartheid policies. It broke up in June this year, throwing Israel into a fifth election cycle in three years.

Netanyahu’s goal has been to build a coalition that would be loyal and completely right-wing, which in addition to sharing a political affinity would also give him a better chance at changing laws to help him in his corruption cases. He has that coalition now. Likud has about 31 seats. Religious Zionism about 14. Shas, the ultra-orthodox Mizrahi party, has done better than expected with about 10, and United Torah Judaism, the ultra-orthodox Ashkenazi party, has about 7. This is a fervent nationalist-religious coalition, with a tight merge of only few parties.

Netanyahu’s goal has been to build a coalition that would be loyal and completely right-wing, which in addition to sharing a political affinity would also give him a better chance at changing laws to help him in his corruption cases. He has that coalition now. Likud has about 31 seats. Religious Zionism about 14. Shas, the ultra-orthodox Mizrahi party, has done better than expected with about 10, and United Torah Judaism, the ultra-orthodox Ashkenazi party, has about 7. This is a fervent nationalist-religious coalition, with a tight merge of only few parties.

The opposition bloc led by Yair Lapid’s Yesh Atid Party does not appear near the 60 seat threshhold. The closest it could come is around 58 seats if it incorporated the

Palestinian party Hadash-Ta’al with its 4 seats. But due to the Zionist refusal to include Palestinian parties in ruling coalitions these seats would serve as external support only.

No, it appears Netanyahu will not need to compromise to the left. He can now claim to offer Israel stability through right-wing rule. And this is not really inappropriate for Israel, where the right-wing dominates the political spectrum by two-thirds. In this way, this radical government will not even fully reflect the full right-wing nature of Israeli society.

Nina Ellinger

ninaellinger@gmail.com

 

Hvad sker der i Afghanistan?

ANDRES MØDER:

Et møde arrangeret af Røde Kors' Delegatforening

Globale Seniorers Mellemøstgruppe vil gerne gøre opmærksom på et møde om Afghanistan, som Røde Kors Delegatforening har taget initiativ til. Vi synes at mødets emne: Dilemmaer om nødhjælp i fallerede stater, er sørgelig relevant i mange af de områder vi interesserer os for, skriver Mellemøstgruppen.

Mødet afholdes:
Lørdag den 19 november kl. 14.00 – 17.00,
Dansk Røde Kors, Blegdamsvej 27, København Ø

Læs mere om mødets tema, det foreløbige program og tilmelding på Delegatforeningens mødeinvitation.

 

Afghanske kvinder i burka på gaden i Kabul. Foto timsimages.UK/Schutterstock.com

Når offeret gøres til gerningsmand…

Ruslands Ukraine-aggression udløser et væld af associationer

Af Henrik Døcker

Den internationale højspænding i vore dages politiske verden har kuldkastet mange bekvemme tanker om ikke mindst Europas tilstand. Vi må revidere vores holdninger, forventninger og for den sags skyld idealer. Det kan være farligt at kalde tingene ved deres rette navn – som at sætte ild til en høstak. Men fører Vladimir Putin i realiteten ikke en stedfortræderkrig mod Vesten, sådan som hans retorik afslører det efter aggressionen mod Ukraine?Meget tyder på, at han har forregnet sig i hvert fald i to henseender.

For det første: At han skulle have stor – i virkeligheden også ukrainsk – tilslutning til sin påstand om ”naziregimet i Kijev”.

For det andet: At den ukrainske hær let kunne nedkæmpes.

At han indledningsvis påstod, at det – efter hans mening – svage NATO, havde udfordret ham og krænket Ruslands interesser, lagde op til, at hans land var ‘offer’ i en kraftprøve, der gjorde det legitimt at slå ned på en nabostat (Ukraine), alt imens denne fik mere og mere våbenhjælp vestfra til at forsvare sig. (At Ukraines politiske top fik udtrykket ‘nazister’ påhæftet i stedet for ‘ fascister’ – Ruslands og Sovjets gængse ord for ideologiske ærkefjender – kan blot undre).
Såkaldt præventivkrig er lige så vel som en aggressionskrig klart forbudt efter FN-pagtens Art. 2. Alene hvis en stat bliver angrebet eller FN’s Sikkerhedsråd klart udtaler fare for international fred og sikkerhed kan krigsvåbnet anvendes – i moderne folkeret kaldet ”international væbnet aktion”.

Putins tankespind om, at ‘situationen’ fordrede hans handling til forsvar for Ruslands interesser, kan højest have overbevist en begrænset skare af hans egen indoktrinerede befolkning.
Det er straks sværere helt at afvise tanken om stedfortræderkrig. Ikke mindst fordi Vesten så massivt støtter Ukraine med våben. Under alle omstændigheder er det lykkedes den russiske diktator at grave så dyb en kløft mellem Øst og Vest, at det er svært se, at der i overskuelig fremtid kan bygges en fredelig bro over den. Ja, ikke alene et svælg mellem Rusland og en stor del af den øvrige verden, men også mellem russere og andre europæere. Det er smerteligt blevet illustreret ved bl.a. Finlands og Estlands afvisning af russiske besøgende i almindelighed.


Det er stadig lidt uklart , om deciderede asylsøgere også vil blive vist vintervejen. At afvise disse som regulære flygtninge vil åbenbart krænke flygtningekonventionen af 1951. En konvention, som vel at mærke fortolkes yderst forskelligt af alverdens lande. At et nyt Jerntæppe har sænket sig mellem Øst og Vest er åbenbart – eller vi kan sige, at det gamle er rykket mod Øst: Vi skal ikke glemme, at hele Central- og Østeuropa indtil 1990/91 lå bag Jerntæppet, og at det på forunderlig, fredeligvis, gik op, så 15 nye republikker opstod ud af Sovjetunionen, og at Baltikum samt Centraleuropa blev løftet ud af det kommunistiske tvangssystem.

Hvad skal man så mene om sabotagen mod gasledningerne Nord Stream 1 og 2 i Østersøen (hvis anlægsomkostninger har andraget omkring 15 milliarder Euro)? Med Ruslands afvisning af at være bagmand og tilmed et tilbud om at ‘opklare’ de indgribende ødelæggelser af gasrørene, kompliceres efterspillet i hvert fald officielt. Hvordan det end forholder sig, tjener det Ruslands interesser at sprede tåge om handlingsforløbet.

Det forekommer mig fuldstændig i pagt med Putins almindelige politik: At gøre modstanderen usikker – så at sige at punktere sandheden på forhånd og dermed svække fjenden. Strengt taget en videreudvikling af hvad han lærte som KGB-agent, både hjemme og i udlandet. Denne internationale skyggeboksning, inkl. diverse atomtrusler, skaffer Rusland råderum for at bygge videre på sine løgne – om befolkningerne i Ukraines østlige provinser og disses rettelige tilhørsforhold, om folkedrab og anden vildledning.


Vi kan nu glemme alt om ”Een Verden”, hin idealistiske forening, der opstod kort efter FN’s oprettelse i 1945 – og som appellerede til en fredelig universalisme, som er og bliver en ønskedrøm. Demokratiets idealer om folkestyre forstået som individets frie valg om repræsentation på tinge og international respekt for både egne love og internationale vedtagelser. Despoti og ensretning realiseres på utallige måder i Ungarn og Polen , i Belarus i Nordkorea, i Myanmar , i El Salvador, Venezuela, Turkmenistan…Den triste lange række af lande kan suppleres med dysfunktionelle stater, hærget af terrorisme, såsom Mali, DR Congo, Mozambique m.fl.
Nogle mennesker og organisationer forsager komplet krig – men det må erkendes, at det ind imellem er nødvendigt at gribe til dette våben, fx i form af intervention. Det skete ved Kuwait-krigen 1990-91, da USA befriede det olierige emirat ved Den Persiske Havbugt fra Iraks forsøg på at opsluge det ved væbnet magt.

Mere kontroversiel var NATOs intervention i 1999 til fordel for den serbiske provins Kosovo, hvor det albanske befolkningsflertal efter manges opfattelse truedes af et serbisk folkedrab. Med tiden og FN’s bistand opstod Kosovo da i 2008 som selvstændig stat. Men det gamle ord: ”Med ondt skal ondt fordrives” kan undertiden være berettiget. Det forudsætter dog, at magtstrukturerne tillader det. Derfor har ingen magt fx grebet ind til fordel for darfurerne i Sudan, for uighurerne i Kina eller kurderne i diverse lande, hvor de måtte være forfulgt. Ak ja, stater bygger kun formelt på høje idealer, men først og fremmest på interesser og en realistisk fornemmelse af egen magt. 

9. oktober 2022.

Fred i Nordirland – Hvordan?

Sara Dybris McQuaid. Hendes powerpoint viser en eksplosion ved en port i en af murene i Belfast med påskriften "There was never a good war or a bad peace. Foto: Ki Aabenhus

Hvordan kommer der fred i Nordirland?

Det spørgsmål havde Europagruppen stillet til Sara Dybris McQuaid, lektor ved Århus universitet og fredsforsker med speciale i Irland og Nordirland. Herunder Ole Aabenhus’ noter fra et udbytterigt møde 12.sept 2022 i Byens Hus, Hellerupvej.

Om Belfast:

Dengang fredsaftalen  blev indgået i 1998 var der 45 mure i Belfast, der skilte unionistiske fra irsk-republikaneske kvarterer. I dag er der 90. Den længste er 5 km. lang. Portene er åbne i dagstid, lukket aften/nat.

Konflikt:

Sara McQuaid er også fredsforsker med vægt på konfliktfortællinger (“os” modsat “dem”). Hun gjorde meget ud af, at der er konflikter i alle samfund, men de farves af de overordnede konflikter i området.

Hun talte om tre niveauer:

 1. Modsætningen i Nordirland: Britisk/irsk, herunder hvad er statens legitime rolle i demokratiet i forbindelse med konflikt.
 2. Parternes og folks indstillinger til hinanden
 3. Handlinger

Fredsaftalen:

Fredsaftalen 1998 var et dokument på 40 sider, som blev husstandsomdelt i maj efter forhandlingerne, der sluttede i april.

Ved folkeafstemningen 22. maj 1998 stemte 71 pct for aftalen – men blandt protestanterne kun 50 pct., bl.a. fordi aftalen ikke rummede noget krav om, at IRA skulle aflevere deres våben.

Aftalen rummer en [magistrats]regering – at der skal være en første-førsteminister, der kommer fra flertalspartiet, en viceførsteminister, der kommer fra oppositionen. Denne regering kan ikke fungere, hvis ikke begge parter er med.

Protestanterne nægtede fra start at deltage, under slagordet “No guns. No guvernement”, så magistratsregeringen har være suspenderet: 2002-2017.

Men IRA nedlagde faktisk våbnene efter 9/11 2001. Sammenhængen er, at irske udvandrere i USA pressede på; det var i høj grad dem, der havde finansieret IRA, men efter terrorangrebet på Twin Towers var terror no-go også blandt dem.

Irsk-republikanerne vandt valget 5. maj og skulle derfor nu indtage første-førsteministerposten, men protestanterne, der nu repræsenteres af Democratic Union Party, DUP (Ian Paisley’s gamle parti), nægter at deltage, så længe Brexit-aftalen forhindrer fuld handelsmæssig integration mellem Nordirland og det øvrige UK. Altså ny suspendering.  oaa]

Aftalen omdefinerede borgerskabet, så alle nordirere nu er borgere både i Irland og i UK.

Og der er en mulighed hvert 7. år for at man kan gennemføre en folkeafstemning om evt. tilslutning til den irske republik – det er bare ikke sket endnu.

Men den demografiske trend er i irsk-republikanernes favør: protestanterne udgjorde i 1921, da Irland blev delt, 2/3 af befolkningen i Nordirland. Nu er de to gruppers befolkningstal fifty-fifty.

Der er nu et voksende parti kaldet Alliance Party, der hverken er irsk-rep. eller protestantisk/unionistisk. MEN de kan ikke få nogen særlig indflydelse på Stormont (regeringen), fordi rollerne første- og viceførsteminister er reserveret de to gamle grupperinger. Alliance Party indgår som “Other”.

Der er nu også et selvstændigt Grønt parti for Nordirland, som tidligere var en del af de grønne i republikken Irland. [De Grønne har otte pladser i parlamentet. Wikipedia skriver: its origins lie in the anti-nuclear, labour and peace movements of the 1970s and early 1980s. …The party also has LGBT policies and an activist group operating in Northern Ireland, the Queer Greens. .. Der er også en Young Greens afdeling] … Hovedkontor i Bangor .. oaa].

Fred kan være “kold” (med 90 mure i Belfast) eller “varm” (integration)

Der er 3.000 dødsfald, der aldrig er opklaret. Freden blev ikke fulgt op af en forsoningskommission a la Sydafrika.

Fortsat segregering: kun 7-9 pct af børnene går i blandede skoler.

Kun få ægteskaber på tværs af skillelinjerne.

Og samfundet er fortsat grundlæggende konservativt og patriarkalsk. Og der er fortsat mange udvandringer.

Protestanterne ved godt, hvad vej det går med demografiske trend, men “de går i panik”, når man gør opmærksom på, at de bliver fremtidens minoritet.

Der er stadig paramilitære grupper, og de rekrutterer stadig, men de lever mest af at sælge stoffer og kontrollere små lokalsamfund. Vold findes, men mest i form af afstraffelse af folk i lokalsamfundene, der ikke retter ind: Skud i begge knæskaller, begge ankler, begge hofter, eller alle tre variationer = sixpack.

I dag kan andre identiteter begynde at overskygge de gamle: Man behøver ikke identificere sig som irsk-republikansk eller protestantisk, men kan danne sin egen identitet som måske kvinde, veluddannet, klimaaktivist eller “med udsyn”, dvs. har boet uden for Nordirland.

Faktisk er det 42 pct af befolkningen, der siger om sig selv, at de hverken er (irsk-rep.) eller (protestantiske) unionister.

Og dagens store kampagnespørgsmål i Nordirland er nu abort, klima, homo-ægteskaber og Black lives matter.

Anbefalinger:

 FILM

 • Derry Girls, der ligger på Netflix, morsom fremstilling af unge piger, der skal manøvrere i det anspændte miljø i (London)Derry.
 • Belfast, der mest er en fremstilling af instruktørens egen barndom i byen
 • Young Plato, som McQuaid roser meget, blev præsenteret sådan på CPH-Dox 2022: Velkommen til Belfast, hvor en skolerektor bruger Platon, Nietzsche og Elvis Presley til at løse gamle og indgroede konflikter blandt sine elever. Biografpremiere i USA her i september; sig til, når/hvis I kan finde den på Netflix eller lignende; jeg kan ikke – oaa].

BØGER

 • Glen Patterson: Gull
 • Louise Kennedy: Trespasses
 • Lucy Caldwell: These Days
 • Anna Burns: No Bones og Milkman
 • Jan Carlson: Firestarters
 • Ali Smith’s “kvartet” – en serie på fire bøger, som handler om Brexit, ikke om Nordirland specielt, kaldet Spring, Summer, Autumn, Winter. Mere om kvartetten” her:https://sydneyreviewofbooks.com/review/smith-autumn-winter-spring-summer/]

 STEDER

Vi nåede at tale lidt om mulige steder at slå sig ned. Sara McQuaid havde ikke nogen helt oplagt kandidat i hovedet, men mente, man måske kunne kombinere en lille unionistisk kystby i nordøst som f.eks. Bangor, der ligger lidt uden for Belfast, og en grænseby mod syd (oaa)

Bangor – en af de rigeste kommuner i Nordirland, iflg. Wiki (oaa]

Bellaghy, som bl.a. rummer et museum for nobelpris-digteren Seamus Heaney.

Ole Aabenhus
13/10-2022

Ukraines flag

Neutralitet eller solidaritet?

Hvor går grænsen mellem neutralitet og stiltiende samtykke
eller er der i virkeligheden flere slags neutralitet?

Af Henrik Døcker

Et utal af problemer og begreber er hvirvlet op efter Ruslands aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Definitionerne af dem og meningerne om dem varierer en del. Her et forsøg på at kaste lys over neutralitetsbegrebet med afstikkere til historie og folkeret. Det er svært at holde tungen lige i munden, for mange eksempler danner ikke skole, og ofte bevises blot, at ”papiret er tålmodigt” – konfronteret med virkeligheden efterpå.

Ukraines flag

Solidaritet eller god vilje til en nødstedt fætter?/Foto Pixabay

Ved et kortere historisk tilbageblik melder begrebet ikke-indblanding sig. Det kan kaldes en fredstidsproklamation om, at man ikke som stat ”skal nyde noget” trods voldsomme konflikter uden for ens eget nærmere – eller fjernere – territorium. Den amerikanske Monroe-doktrin fra 1823, som oprindelig vedrørte USA’s afvisning af at blande sig i latinamerikanske områders løsrivelse fra Spanien, blev siden hen udtryk for en almindelig nordamerikansk holdning: at USA heller ikke ville blande sig i Europas egne stridigheder, ligesom det ikke ville acceptere europæiske forsøg på territorieerhvervelser på den vestlige halvkugle.
I 1930’erne vakte det foruroligelse i Europa, at USA tilsyneladende indkapslede sig i en regulær isolationisme samtidig med at voldsideologier, ikke mindst Tysklands nazisme, voksede sig stærkere og stærkere. Spot blev føjet til skade gennem de ikke-angrebspagter ikke mindst Tyskland påtvang andre stater – for kort efter at gå til angreb på selvsamme stater. Neutrale lykkedes det kun en håndfuld lande at holde sig i den påfølgende 2. Verdenskrig. Sverige, Schweiz, Spanien og Tyrkiet eksempelvis.
De stater, Tyskland angreb, kunne glemme alt om et evt. ønske om at holde sig neutrale. Danmark overgav sig lynhurtigt og havde derefter status som en besat stat, men uanset ophør af egentlige krigsbegivenheder formelt underkastet krigens love, det der nu om stunder hedder den humanitære folkeret. Særlig det stadigt kæmpende Storbritannien led imidlertid under manglende støtte fra USA, der gennem sin lovgivning (hele tre neutralitetslove) var afskåret fra at bistå en krigsførende magt.
I 1941 lykkedes det de såkaldte interventionister, isolationismens amerikanske modstandere, at få den amerikanske Kongres til at vedtage låne- og lejeloven, der tillod USA at udlåne eller udleje krigsmateriel, brændstoffer og andre krigsvigtige varer til nationer, hvis kamp var af afgørende betydning for USA. Det skete altså i god tid før Japans angreb på den amerikanske Stillehavsbase Pearl Harbour i december 1941, som for alvor inddrog USA i krigen.
Efter 1945 blev neutralitet nærmest sat i skammekrogen – undtagen for de stater, der mere eller mindre var påtvungen neutralitet, så som Østrig – som betingelse for generhvervelse af fuld suverænitet efter 2. Verdenskrig – og Finland på grund af det betændte naboskab til Sovjetunionen. Spaltningen mellem et demokratisk sindet Vesteuropa og et Sovjet-domineret autokratisk Østeuropa tvang mere eller mindre alle verdensdelens stater til en placering. Modsat tiden efter 1. Verdenskrig blev det forsvarsalliancernes tid: Vesteuropas Atlantpagt (NATO ) blev påfulgt af Østeuropas Warszawa-pagt. Den terrorbalance, som først og fremmest USA og Sovjetunionen holdt hinanden i, sagdes at forebygge krig.
For Vladimir Putin var kommunismens sammenbrud og Sovjets afståelse af magt over sin ”indflydelsessfære” i Øst – og Centraleuropa kun et mellemspil, har det vist sig. Ved Ruslands eklatante brud på FN-pagtens aggressionsforbud med invasionen i Ukraine indtrådte for omverdenen bl.a. retten til kollektivt selvforsvar, som med udgangspunkt i FN-pagtens art. 51 muliggør såkaldte tredjestaters bistand til den angrebne stat, – også militært. Denne situation betegnes også kvalificeret neutralitet, som giver neutrale stater ret til at yde militær støtte til ofre for aggression.
Folkeretlige betragtninger kan forekomme akademiske set i lyset af de åbenbare krænkelser Rusland allerede har gjort sig skyldig i. Aggressionen er dog som nævnt, ikke alene et brud på FN-pagten, men også en strafværdig forbrydelse efter Den Internationale Straffedomstols statut. Dertil kommer nedskydning af civile og bombardementer af bygninger uden betydning for krigsførelsen. Selv om krigsbegivenhederne og den magt, der her uhæmmet udøves, står i forgrunden, er det retslige regnskab også en vigtig faktor. Derfor indsamles allerede nu bevisligheder til brug for eftertidens krigsforbryderprocesser.
En betydelig bevægelighed i argumenterne spiller imidlertid ind, hvor fortidens formelle pligter til neutrale stater i vidt omfang kan tilsidesættes under hensyn til den magtpolitiske opfattelse, der præger nutiden. Med Sverige og Finland på vej ind i NATO synes hidtidige forestillinger om indflydelsessfærer og neutralitetspolitik i stor stil fortrængt. Selv om ideen om ethvert lands ret til suverænt at bestemme sit alliancetilhørsforhold har vundet omfattende tilslutning. I virkelighedens verden er denne tanke ikke generelt realiserbar – hvilket Ukraine må være den første til at erkende. Rusland er fortsat dets nabo – og politiske magtforhold vil begrænse ukrainsk udenrigspolitisk handleevne.

Det er vigtigt at pointere, at fx Danmark ikke bliver deltager i den russisk-ukrainske militære konfrontation alene ved at støtte Ukraine med våben, vi anses ikke som kombattant. Hidtil har Danmark leveret våben til Ukraine for 2 milliarder kr. Men en dansk henvendelse til det traditionelt neutrale Schweiz om at måtte reeksportere pansrede mandskabsvogne til Ukraine er blevet afslået af den schweiziske regering. Schweiz har lov-forbud mod at eksportere militært udstyr til krigsførende lande. Der er med andre ord flere forskellige måder at være neutral på.

Når Putin i øvrigt ikke kalder invasionen en ”krig”, er der det kuriøse ved det, at folkeretsjuristerne heller ikke gør det! For dem er der tale om en ”ekstern væbnet konflikt”. Det skyldes bl.a. de mange væbnede konflikter, traditionelt kaldet borgerkrige (“interne væbnede konflikter”), som de seneste 70 år har budt på. Overgangen fra en militant opstand mod et regime og til en egentlig væbnet konflikt er blevet vanskelig at karakterisere.
Til sidst kan man spørge hvorfra ideen om neutralitet i det hele taget stammer? USA’s neutralitetslove fra 1930’ene er allerede nævnt, men i virkeligheden skal rødderne søges helt tilbage til George Washingtons ”neutralitetsproklamation” af 1793, der påbød alle amerikanere at forholde sig upartisk til europæiske staters krigeriske mellemværender (ikke nok med at Frankrig havde en revolution, men det kom også i krig med en stribe stater, i første omgang Østrig og Preussen, siden England, Holland og Spanien).
I løbet af det 18. og 19. århundrede førte større europæiske magters sammenstød på verdenshavene til opkomsten af havretlige regler, herunder til erobring af skibe og deres last, såkaldte priser. For skibe fra neutrale lande udvikledes da særlige beskyttelsesregler. I forhold til krig i almindelighed blev der behov for et større regelkompleks, som tog form af det såkaldte Haag-krigsreglement af 1907, der bl.a. regulerede rettigheder og pligter for neutrale lande.
Her og nu synes behovet for forsvarsalliancer større end nogensinde. Mellemkrigsårene var – om man så må sige – 1. lektion i det katastrofalt elendige ved at være uden for en slagkraftig alliance, 2. lektion gav så opkomsten af internationale forsvarspagter, umiddelbart nødvendiggjort af Den Kolde Krig 1947-1990 , og tja, nu står vi måske over for en 3. lektion, som antagelig vil være præget af den digitale verdens vældige muligheder og farer , ikke mindst på det sikkerhedspolitiske område.
Med iagttagelse af den aktuelle magtpolitik kan Ukraines hede ønsker om at tilslutte sig NATO (og på sigt også EU) ikke aktivt støttes af Vesten.

Vores solidaritet strækker sig ikke til at optage landet som fuldgyldigt medlem af den europæiske “familie”, men – som til en nødstedt fætter – er der vist megen god vilje, våbenbistand ikke mindst og rigelige økonomiske løfter, der også vil have betydning ved den vældige genopbygning, der forestår efter den mægtige nabos meningsløse bombardementer.

Men forholdet til Rusland skal afklares, dvs. bilægges under én eller anden form, som næppe er baseret på et totalt russisk nederlag. Hertil vil blive krævet mere end almindelig diplomatisk og politisk snilde.