Globale Seniorer

Verdensmålene: En fælles global indsats

Af Leif Sønderberg Petersen og Asbjørn Andersen                               13. september 2023

Verdensmålene er ikke fortid, de er vores fremtid. De er vores fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Men siden kampagnen “Vores mål” sluttede i 2020, har der været en offentlig stilhed omkring dem. Det er tid til at bringe dem tilbage i rampelyset.

Behovet for kommunikation og engagement
Der er et stort behov for at revitalisere verdensmålene, både over for politikere og ikke mindst befolkningen. Vi skal finde nye metoder til at skabe engagement, metoder der involverer alle samfundsaktører. Verdensmålsgruppen er ved at tilrettelægge en foredragsserie, som involverer kunst, kultur, forskning og erhvervsliv, med henblik på at motivere og engagere globale seniorer i at få opbakning til verdensmålene politisk.

Kulturen, videnskaben og erhvervslivet
Kulturlivet har et bredt formål, der omfatter kunstnerisk og kreativt udtryk i samfundsdebatten og giver dermed et vigtigt bidrag til forståelse af verdensmålenes vigtighed. Den videnskabelige verden søger at opnå objektiv viden og forståelse gennem forskning. Erhvervslivet kan bidrage væsentligt til økonomien og skaber grønne arbejdspladser.

Sammen med borgere og politikere kan disse aktører gøre en forskel
Ved at inddrage disse aktører tror vi, at det er muligt at skabe større engagement og øge fælles indsatser. Danskerne præsenteres for videnskabelige facts om klimaforandringer som er noget dystre. Vi mener, at det er vigtigt også at involvere alle følelsesmæssigt gennem kreative tilgange til fortolkning af verdensmålene set i et visionært perspektiv.

Sammen kan vi nå vores mål.

Foreløbigt har vi planlagt følgende arrangementer:
Vi starter med et møde med Maja Lucas, som er forfatter, og aktivist i Exstinction Rebellion 28.9.2023. Se opslaget i kalenderen og tilmeld dig samme sted. 

Temagruppemøde Europagruppen

Møde i den samlede Europagruppe – refleksion over de konkrete verdensmål der arbejdes med i grupperne og diskussion om mulige ændringer og synspunkter om bæredygtigheds-dagsordenen

Seniorer og unge deler Verdens bedste Nyheder

På syvende år deltog Globale Seniorer i uddelingen af Avisen Verdens bedste Nyheder. I morges, den 8. september, mødte syv globale seniorer op for endnu engang at sætte fokus på verdens mange fremskridt i forhold til Verdensmålene.

Igen i år foregik uddelingen på Forum station fra morgenstunden, hvor unge studerende på erhvervsuddannelserne på Niels Brock og NEXT Københavns Mediegymnasium myldrer op fra Metroen. Nogen tog godt imod budskabet, andre sprang målrettet over og så krisetrætte ud i øjnene. Men det er derfor ikke mindre vigtigt at holde fast i Verdensmålene.

I uddelingsavisen blev der også plads til en lidt mindre positiv nyhed: FN eksperterne dokumenterer i Global Sustainable Report 2023, at det kun er seks ud af de 17 mål, hvor der kan noteres moderat fremgang. Men de har noteret fremgang siden 2015 og uddelingsavisen håber på at FN’s topmøde om nogen dage kan give Verdensmålene ny vind i sejlene.

Det står vel klart i dag, at vi ikke når Verdensmålene til 2030. Især politikernes villighed til at handle har ikke levet op til det de bekender sig til. Men det er fint at holde fast, erkende de positive resultater der allerede er nået og  advokere for at  både politikere, erhvervsliv og vi som forbrugere, fortsat har et historisk ansvar for at handle for at nå de mål vi besluttede i 2015 i FN.

Povl Anker Andersen

 

Befri jorden!

Verden er af lave. Jorden er presset og der er brug for nytænkning. Vi ved det godt, og der er mange, der bidrager i det små. Men vi har brug for at de gode intentioner kommer ind i et større forløb. 

Verdensmålsgruppen genstarter samtale om vores fremtid ved at have fokus på visioner, samtaler og tiltag, og på konstruktive ideer og løsninger, der kan samle os om at påvirke ud over vores egne bobler. 

 

Maja LucasVi starter med et oplæg fra Maja Lucas, som er forfatter, medlem af Forfattere ser grønt som arbejder tæt sammen med Extinction Rebellion. Hun vil tage udgangspunkt i sin deltagelse i en aktion/demonstration, som førte til civil ulydighed.  

Derudover fortæller hun om nogle af de etiske og legale overvejelser hun og andre har haft om lovforslag, der drejer fokus væk fra forældet vækst tænkning.  

Med Maja Lucas’ oplæg vil vi inspirere os alle til at lytte, stille spørgsmål, afklare overvejelser og diskutere vores egen og fælles adfærd og prioriteringer. 

Sidst vil vi snakke om kommende møder. 

Husk at betale 25 kr til kaffe/te og andre omkostninger

Uddeling af Verdens Bedste Nyheder

Hvert år – en fredag morgen – i september, går frivillige på gaden og uddeler et særligt eksemplar af avisen “Verdens Bedste Nyheder”. I år er uddelingen fredag den 8.september.
Avisen behandler altid et tema, knyttet til et eller flere verdensmål, og i år fokuseres bl.a. på lyspunkter som fald i børnedødeligheden, positive historier om beskyttelse af natur mv.
Globale Seniorer har deltaget i uddelingen siden 2016 (bortset fra Coronaåret 2020), og i år er ikke en undtagelse.
Vi deler ud ved på Forum Station fra kl. 7.30 – ca. 09.30; og vi afslutter med kaffe på en cafe i nærheden.
Det plejer at være hyggeligt!
Hvis nogen af jer har tid og lyst til at være med, er I velkomne.
Send gerne en mail til undertegnede
Lene Grønfeldt
lenegroenfeldt@gmail.com

Verdensmålene – faldende engagement eller dybere mening

Hvordan har verdensmålene det i en tid med nye kriser?
Hvad er civilsamfundet og Globale Seniorers planer for arbejdet med Verdensmålene?

Verdensmålsgruppens inviterer til åbent medlemsmøde, der indledes med foredraget “Verdensmålene – faldende engagement eller dybere mening” af:

Steen Hildebrandt
PhD Professor em, forfatter, adjungeret professor og tidligere formand for Folketingets 2030-Panel,

Mødet har som hovedtema, hvordan det ser ud med verdensmålene i en tid med flere nye kriser. Knapt var Coronaepidemien, som havde voldsomme følger for opnåelse af verdensmålene, og hvor FN og vi andre formulerede ordene: Build Back Better ,overstået, før nye voldsomme kriser er kommet til!

På mødet bliver der – ud over SH’s foredrag – givet et oplæg om de konkrete udfordringer og planer for arbejdet med Verdensmålene i GS og civilsamfundet generelt. Der bliver tid til spørgsmål og samtale. Mødet slutter senest kl. 15.30

Steen Hildebrandt og Globale Seniorer

Steen Hildebrandt er et kendt ansigt i Globale Seniorer.
I en artikel, bragt i Politiken og på GS hjemmeside i september 2020 med titlen “I smittens tid er vi én eneste organisme “, fortæller han bl.a. om sit engagement i Verdensmålene:

Konkret begyndte det med, at jeg holdt et foredrag på SeniorHøjskolen, Nørre Nissum og besøgte FN i New York i 2016. Herefter har jeg holdt mere end seks hundrede foredrag, skrevet et halvt hundrede artikler, bøger, kapitler mm og deltaget i kurser, seminarer, konferencer og workshops. ….

Mødet på Senior Højskolen og besøget i FN var arrangeret af Globale Seniorer.

Verdensmålene – Status for danske målepunkter

Ny statusrapport om Verdensmålene 2022.

2030-panelet* har – sammen med Danmarks Statistik – udarbejdet den første statusrapport, der bedømmer Danmarks fremskridt mod Verdensmålene. Grundlaget for arbejdet er en række af de danske målepunkter, som blev udarbejdet og udvalgt i rapporten “Gør Verdensmål til Vores mål” fra 2020. ( se rapporten her: Vores-Maal-rapporten-2020.pdf (2030-panelet.dk).

I statusrapporten behandles Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 5 Ligestilling mellem kønnene, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, Mål 14 Livet i havet og Mål 15 Livet på land.
Det er – bortset fra mål 12 – de samme mål som var til behandling på FN’s årlige møde om Verdensmålene i juli 2022, ligesom det er de samme mål SPOTLIGHT rapporten 2022, – som GS har medvirket til – behandler. Både i SPOTLIGHT rapporten og i 2030 panelets rapport, er der anbefalinger til regeringen med forslag til handlinger. Der er altså mulighed for at sammenligne de to rapporter på dette punkt.
Når 2030 panelet har valgt at supplere med også at vurdere mål 12, skyldes det, at netop dette mål og område – forbruget – er der hvor Danmark falder rigtigt dårligt ud. Som det fremgår af rapporten, ville vi have brug for fire jordkloder, hvis alle lande havde samme forbrug ,som vi i Danmark.

Se statusrapporten om Verdensmålene 2022 her: Status2022.pdf (2030-panelet.dk)

 

Lene Grønfeldt

*2030 panelet er et tværsektorielt ekspertpanel, der har til formål at understøtte og inspirere 2030-netværkets politiske arbejde og fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i samarbejde med politikerne. Panelet blev nedsat i 2017, og har bl.a. stået bag udarbejdelsen og udgivelsen af rapporten “Gør verdensmål til Vores mål” med 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden.

 

Verdensmålsugen 2023

Verdensmålsugen afholdes den 31. januar – 3. februar.
Verdensmålsugen er en tilbagevendende begivenhed, som normalt afholdes i september, men blev udsat i 2022 p.gr.a. Folketingsvalget.
Den arrangeres af : 2030 – Panelet, Global Combat Network Denmark, Altinget og Mandag morgen.

Arrangementerne er gratis.

Fra programmet fremhæves bl.a.:
Startmødet den 31. kl. 8.45 – med deltagelse af den nye Klima- og energiminister Lars Aagaard og den nye minister for global Klimapolitik Dan Jørgensen afholdes på Christiansborg – Fællessalen.

Debatmødet den 1. januar kl. 14: Halvvejs – hvordan får vi alle med i mål, hvor bl.a. LNOB koalitionens rapport er til debat.

Globale Seniorer har medvirket til rapporten, og vil deltage med spørgsmål på mødet. Det afholdes i Eigtveds Pakhus.

Tilmelding via link i programmet:  

https://www.altinget.dk/arena/verdensmaalsugen/program.aspx?day=1

Lene Grønfeldt

Verdensmål 11-gr

Arbejdsgruppemøde

Mødet foregår i Byens Hus – i lokalet: Lille Claus